Terminy ogólnoszkolnych zebrań rodziców w roku szkolnym 2023/2024

 

OBOWIAZKOWE ZEBRANIA Z RODZICAMI
(OBECNOŚĆ WSZYSTKICH NAUCZYCIELI OBOWIAZKOWA)

Szk. Podstawowa

Termin

Godz. 16:30; Godz. 17:30

6.09.2023

Godz. 16:30; Godz. 17:30

15.11.2023

15.12.2023 r – wstępna klasyfikacja

Godz. 16:30; Godz. 17:30

3.01.2024

25.01.2024 r– klasyfikacja śródroczna uczniów

Godz. 16:30; Godz. 17:30

28.02.2024

Godz. 16:30; Godz. 17:30

17.04.2024

17.05.2024 r –wstępna  klasyfikacja końcowa

Godz. 16:30; Godz. 17:30

22.05.2024

17.06.2024 r – klasyfikacja końcowa

Godz. 16:30 – kl. I – III
Godz. 17:30 – kl. IV - VIII

  1. Wszyscy nauczyciele uczący w Szkole Podstawowej winni w trakcie zebrań dyżurować i udzielać informacji rodzicom uczniów, którzy zwrócą się z taką prośbą.
  2. Zmiana terminu zebrania może zostać dokonana tylko w wyjątkowej sytuacji i za zgodą Dyrektora szkoły.
  3. Numery sal lekcyjnych, w których odbywać się będą zebrania zostaną wywieszone w pokoju nauczycielskim i przy wejściu do szkoły.
  4. Konsultacje indywidualne przeprowadzane są przez poszczególnych nauczycieli w indywidualnych terminach podanych do wiadomości uczniów i rodziców.
  5. Konsultacje grupowe organizowane przez wychowawców klas odbywają się na dotychczasowych zasadach – pierwsza środa miesiąca ( o ile nie ma ogólnoszkolnych zebrań w danym miesiącu).
  6. Przypominam, że na zebraniach po klasyfikacji wstępnej rodzice winni zapoznać się z proponowanymi ocenami klasyfikacyjnymi ( szczególnie niedostatecznymi).