(aktualizacja)

OBOWIAZKOWE ZEBRANIA Z RODZICAMI
(OBECNOŚĆ WSZYSTKICH NAUCZYCIELI OBOWIAZKOWA)

Szk. Podstawowa

Termin

Godz. 17:00

2.09.2020

Godz. 17:00

28.10.2020

Godz. 17:00

Zebrania dwołane – konsultacje indywidualne – sposób zdalny

22.12.2020 r – wstępna klasyfikacja

Godz. 17:00

20.01.2021

21.01.2021 r– klasyfikacja śródroczna uczniów

Godz. 17:00

10.02.2021

Godz. 17:00

24.03.2021

24.05.2021 r –wstępna  klasyfikacja końcowa

Godz. 17:00

26.05.2021

21.06.2021 r – klasyfikacja końcowa

  1. Wszyscy nauczyciele uczący w Szkole Podstawowej lub Gimnazjum winni w trakcie zebrań dyżurować i udzielać informacji rodzicom uczniów, którzy zwrócą się z taką prośbą.
  2. Zmiana terminu zebrania może zostać dokonana tylko
    w wyjątkowej sytuacji i za zgodą Dyrektora szkoły.
  3. Numery sal lekcyjnych, w których odbywać się będą zebrania zostaną wywieszone w pokoju nauczycielskim i przy wejściu do szkoły.
  4. Konsultacje indywidualne przeprowadzane są przez poszczególnych nauczycieli w indywidualnych terminach podanych do wiadomości uczniów i rodziców.
  5. Konsultacje grupowe organizowane przez wychowawców klas odbywają się na dotychczasowych zasadach – pierwsza środa miesiąca ( o ile nie ma ogólnoszkolnych zebrań w danym miesiącu).
  6. Przypominam, że na zebraniach po klasyfikacji wstępnej rodzice winni zapoznać się z proponowanymi ocenami klasyfikacyjnymi ( szczególnie niedostatecznymi).
CO RODZIC POWINIEN WIEDZIEĆ
W NOWYM ROKU SZKOLNYM
PLAN LEKCJI
SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM
STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW
I PRZYJACIÓŁ SZKOŁY
WYMIANA ZAGRANICZNA
SZKOŁY PARTNERSKIE
SEKCJA PŁYWACKA
UKS Sokół-Mościce

       tarnowski uniwersytet pierwszego wieku logo m gornikobserwatorium

­