Dni wolne w roku szkolnym 2023/2024 - (dyżury nauczycieli)

Propozycja dni wolnych – rok szkolny 2023/24

LP

DNI WOLNE - USTAWOWE

UWAGI

 1

1.11.2023 r – środa

Wszystkich Świętych

 2

27.12.2023 r – środa

Zimowe ferie świąteczne – dyżur

 3

28.12.2023 - czwartek

 4

29.12.2022 - piątek

 5

28.03.2024 r ( W. Czwartek)

Wiosenne ferie świąteczne – dyżur

 6

29.03.2024 r (W. Piątek)

 7

2.04.2024 r (wtorek)

 8

1.05.2024 r - środa

Święto 1 - Maja

 9

3.05.2024 r - piątek

Święto 3 - Maja

Dni wolne dla uczniów od zajęć dydaktycznych

język polski – ...V.2024 r.  (wtorek)–godz. 9:00

Egzamin
SP

matematyka –….V.2024 r. (środa) –godz. 9:00

język obcy – ….V.2024 r. (czwartek) –godz.9:00

10.

30.05.2024 r - czwartek

Boże Ciało

11.

2.05.2024 r – czwartek

miedzy 2 dniami wolnymi

12.

31.05.2024 r – piątek

Dzień po Bożym Ciele

UWAGA:

 1. Wszystkie w/w dni są wolnymi od zajęć dydaktycznych. Nauczyciela i pracownicy szkoły pracują zgodnie z podpisanymi umowami
 2. Kolorem czerwonym zaznaczono dodatkowe dni wolne, które mogą zostać wprowadzone decyzją Dyrektora szkoły po zasięgnięciu opinii RP, RR i SU
 3. W w/w dni w szkole prowadzone będą zajęcia wychowawczo – opiekuńcze dla uczniów którzy przyjdą do szkoły. Zajęcia prowadzą nauczyciele zatrudnieni w szkole.

DYŻURY NAUCZYCIELI

 1. W dni dyżurów w szkole prowadzone będą nieobowiązkowe zajęcia wychowawczo – opiekuńcze dla uczniów którzy przyjdą do szkoły. Zajęcia prowadzą nauczyciele zatrudnieni w szkole.
 2. Łączna liczba dni dyżurów 8 - dni (14 dyżurów),
 3. Dyżury nie obejmują dni rekolekcji – dyżury ustalane indywidualnie
 4. Czas trwania 1 dyżuru n-la pełnoetatowego - 4 godziny,
  • Od godz. 800 – 1200; 1100 – 1500 – dyżur nauczyciela tzw. „tablicowego”
  • Od godz. 700 – 1200; 1100 – 1600 – dyżur nauczyciela świetlicy
  • W Wigilię, Wielki Piątek, Sylwestra – dyżury do godz. 1200
  • Nauczyciele niepełnozatrudnieni dyżurują proporcjonalnie do wymiaru zatrudnienia
 5. W skali roku n-l dyżuruje do 50 % dni wolnych ( w r. szk. 2023/24 – 4 dyżury – min w 2 dni)
 6. Dyżur w świetlicy realizują wszyscy nauczyciele mający godziny na świetlicy
 7. Na każdy dzień dyżuru n-le zgłaszają swój udział do wicedyr. M. Dziki do końca września
 8. W przypadku braku zgłoszonych n-li na dyżur w danym dniu decyzję administracyjna w tym zakresie podejmie dyrekcja szkoły
 9. We wtorek po Świętach Wielkanocnych na dyżurze do szkoły zgłaszają się wszyscy n-le. Jest to dzień poświęcony na doskonalenie
 10. W świetlicy na dyżurze rannym jest zawsze jeden nauczyciel świetlicy. Jeden nauczyciel przypada na 25 uczniów w świetlicy.

UWAGA: W przypadku konieczności zapewnienia opieki w świetlicy szkolnej w godz. późniejszych  n-l tzw. „tablicowy” może być zobowiązany do przejęcia