Samorząd uczniowski

 SAMORZĄD UCZNIOWSKI

- Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej
- Cele działania Samorządu
- Plan pracy Samorządu
- Regulamin dyskotek szkolnych


 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Przewodnicząca: Laura Piątek 8b
Zastępca: Daniel Kania 8b

Członkowie Samorządu:

SAMORZĄD UCZNIOWSKI 2023/2024

Lp.

Klasa

Przewodniczący klasy

1.

4a

Lilianna Pochroń

2.

4b

Mikołaj Nowak

3.

4c

Patryk Brzeziński

4.

5a

Julia Gębiś

5.

5b

Zuzanna Burek

6.

5c

Miłosz Żesławski

7.

6a

Karol Wadas

8.

6b

Wiktoria Ścibisz

9.

7a

Agnieszka Zaucha

10.

7b

Natalia Tendera

11.

8a

Wiktoria Ciochoń

12.

8b

Maja Witos

 

POCZET SZTANDAROWY:

 • Oliwier Dara 8a
 • Julia Nosal 8a
 • Patrycja Michalska 8a
 • Nadia Wojtaszek 8a
 • Jagoda Staniec 8b
 • Daniel Kania 8b
 • Nadia Kaczor 8b 

OPIEKUNOWIE SAMORZADU UCZNIOWSKIEGO:

 • p. Małgorzata Biel
 • p. Agnieszka Mizera

CELE DZIAŁANIA SAMORZĄDU:

 1. Aktywizowanie życia społecznego w szkole.
 2. Ukształtowanie zainteresowań działalnością społeczną.
 3. Zachęcanie do udziału w życiu społeczności szkolnej.
 4. Kształtowanie nawyków efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie (zważanie na  potrzeby innych, gotowość niesienia pomocy, tolerancja, ofiarność dla zespołu)
 5. Kształtowanie umiejętności racjonalnego i kulturalnego spędzania wolnego czasu.
 6. Uczenie gotowości podejmowania obowiązków i odpowiedzialności za ich realizację.
 7. Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej.
 8. Inicjowanie projektów uczniowskich dotyczących problemów w szkole.
 9. Informowanie społeczności szkolnej o przedsięwzięciach.
 10. Dbanie o dobre imię szkoły.
 11. Samorząd Uczniowski działa w oparciu o zapisy w Statucie Szkoły Podstawowej nr 20 z Oddziałami Sportowymi Rozdział III & 13.
 12. SU tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Ich reprezentantami są: Rada SU i samorządy klasowe.
 13. Kadencja SU trwa jeden rok szkolny.
 14. Wybory do SU odbywają się we wrześniu. Działalność nowej Rady zaraz po wyborach.
 15. Rada SU składa się z przewodniczącego i zastępcy.
 16. SU opiekują się nauczyciele wskazani przez Dyrekcję szkoły.
 17. SU może przedstawić RP oraz Dyrektorowi wnioski we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów takich jak:
  • prawo do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami
  • prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowani4
  • prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań
  • prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej, oraz Szkolnego Dziennika Telewizyjnego
 18. Plan Pracy SU powinien korelować z rocznym planem pracy szkoły.
 19. Zebrania organizacyjne przygotowuje i prowadzi Przewodniczący wraz z opiekunem.

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

OPIEKUNOWIE: Małgorzata Biel, Agnieszka Mizera

Zadaniem opiekuna Samorządu Uczniowskiego jest:

 1. Czuwanie nad całokształtem prac Samorządu Uczniowskiego
 2. Pośredniczenie między uczniami a nauczycielami
 3. Doradzanie i wspieranie inicjatyw uczniowskich.

Cele Samorządu Uczniowskiego:

 1. Reprezentowanie ogółu uczniów.
 2. Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej, obrona praw dzieci i młodzieży.
 3. Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły.
 4. Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów oraz przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.
 5. Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, samooceny i zdyscyplinowania uczniów.
 6. Dbanie o dobre imię i wizerunek szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

Zadania wychowawczo- profilaktyczne:

 1. Inspirowanie i organizowanie życia kulturalnego i intelektualnego na terenie szkoły.
 2. Reprezentowanie postaw i potrzeb środowiska uczniowskiego wobec dyrekcji i grona pedagogicznego.
 3. Propagowanie idei samorządności oraz wychowania w demokracji.

Samorząd Uczniowski działa w następujących obszarach:

DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA:

 Poznanie i uzupełnianie wiadomości o szkolnych dokumentach, informowanie społeczności szkolnej o działaniach organu poprzez prowadzenie gazetki ściennej.

DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA- WOLONTARIAT:

 Współpraca ze Szkolną Radą Wolontariatu, udział w różnorodnych akcjach charytatywnych: WOŚP, „Góra Grosza”, „Puszka dla Puszka”, oraz doraźne akcje w miarę potrzeb.

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO- OŚWIATOWA:

 Uatrakcyjnienie uczniom czasu pozalekcyjnego, poprzez organizowanie imprez okolicznościowych, w tym m.in. z okazji Dnia Chłopaka, Andrzejek, zabawy karnawałowej, Walentynek, propagowanie wartości i tradycji kultury polskiej poprzez organizacje apeli okolicznościowych oraz pielęgnowane ceremoniału i tradycji szkolnej, organizowanie okolicznościowych konkursów plastycznych i przedmiotowych oraz akcji tj.: „Mikołajki”, „Walentynki”, które maja uatrakcyjnić życie szkolne.

Efekty działań przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły”

 1. Wzrost aktywizacji i uspołecznienia uczniów oraz wdrażanie ich do samodzielności poprzez rozwój samorządności, kształtowanie postaw prospołecznych, obywatelskich i patriotycznych poszerzenie znajomości Praw Człowieka, Praw Dziecka i Praw Ucznia.
 2. Wypracowanie schematu działań, który z powodzeniem można corocznie powtarzać, wypełniając go pomysłami i działaniami wynikającymi z oczekiwań uczniów i potrzeb szkoły.
 3. Pielęgnowanie tradycji szkolnej i ceremoniału.
 4. reprezentowanie interesów młodzieży szkolnej wobec Rady Pedagogicznej.
 5. Stworzenie możliwości rozwijania demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i przyjmowania współodpowiedzialności za jednostki i grupy oraz wzrost umiejętności współpracy w zespole i komunikacji interpersonalnej.
 6. Wzrost empatii- podejmowanie konkretnych działań na rzecz osób będących w szczególnie trudnej sytuacji i na rzecz zwierząt.

KALENDARIUM”

Wrzesień:

 1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego z udziałem pocztu sztandarowego.
 2. Zapoznanie wszystkich uczniów z regulaminem w Statucie – SU
 3. Kampania wyborcza i wybory władz do SU.
 4. Opracowanie rocznego planu pracy SU- 2023/2024
 5. Zorganizowanie szkolnych obchodów Dnia Chłopaka- wręczenie odznaki Najsympatyczniejszemu Chłopcu w szkole.
 6. Zaplanowanie i wykonanie dekoracji na korytarzach i w salach lekcyjnych.

Październik:

 1. Ślubowanie klas pierwszych z udziałem pocztu sztandarowego.
 2. Dzień Nauczyciela, dekoracje szkoły, składanie życzeń nauczycielom i pracownikom szkoły.
 3. Akcja charytatywna „Góra Grosza” – organizowane przez fundację „Towarzystwo Nasz Dom”
 4. Halloween.

Listopad:

 1. Dekoracje na korytarzach szkolnych z okazji Święta Niepodległości.
 2. 10. XI. Dzień dla Ojczyzny – uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły na znak uczczenia Święta Niepodległości ubierają się w barwy narodowe lub przypinają sobie kotylion. Udział pocztu sztandarowego w uroczystościach miejskich.
 3. Organizacja klasowych spotkań „andrzejkowych”.
 4. Dyskoteka charytatywna.
 5. 30.XI Dzień Białych Skarpetek i Klapek.

Grudzień:

 1. Organizacja klasowych „Mikołajek”
 2. Konkurs na najciekawsze przebranie mikołajkowe.
 3. Dekoracje zimowo – świąteczne na korytarzach szkolnych i w salach lekcyjnych.
 4. Kiermasz świątecznych.
 5. Organizacja klasowych spotkań bożonarodzeniowych.

Styczeń:

 1. Zabawy karnawałowe.
 2. 12.I. Dzień Gumowej Kaczki.
 3. 19.I Dzień Popcornu.
 4. II edycja szkolnego „Mam Talent”
 5. Spotkanie Samorządu Uczniowskiego podsumowującego pracę w pierwszym semestrze.

Luty:

 1. Walentynki – organizacja poczty walentynkowej.
 2. 8.II. Tłusty Czwartek – sprzedaż ciasteczek, piernikowych serc.

Marzec:

 1. Dzień Kobiet – wybór „Najsympatyczniejszej dziewczyny w szkole”.
 2. Dekoracje świąteczne na korytarzach szkolnych.
 3. Świąteczny kiermasz charytatywny.
 4. 20 III Pierwszy Dzień Wiosny – „Dzień bez Plecaka”

Kwiecień:

 1. 12 IV Dzień Czekolady.
 2. 20 IV Międzynarodowy Dzień Ziemi.

Maj:

 1. 2. V Dzień Flagi – dekoracje na korytarzach szkolnych i w salach lekcyjnych.
 2. Dekoracje z okazji Konstytucji 3 Maja.
 3. Akademia okazji 3 Maja.
 4. Dzień Matki – dekoracje na gazetce ściennej.

Czerwiec:

 1. Organizacja wspólnego rajdu z podchodami po Mościcach.
 2. Wspólny taniec uczniów szkoły na boisku szkolnym.
 3. Wybór kandydatów do pocztu sztandarowego na rok szkolny 2024/2025.
 4. Spotkanie Samorządu Uczniowskiego podsumowującego prace w drugim półroczu.

CAŁY ROK SZKOLNY

 1. Koordynacja zbierania nakrętek i baterii.
 2. Pomoc w organizowaniu i udział w akcjach charytatywnych na terenie szkoły, we współpracy z Radą Wolontariuszy i Radą Rodziców.
 3. Prowadzenie gazetki Samorządu Uczniowskiego „Tornister”.
 4. Prowadzenie Szkolnego Dziennika Telewizyjnego.
 5. Informowanie wszystkich uczniów i wychowawców klas o organizowanych akcjach.
 6. Spotkania Samorządu Uczniowskiego z opiekunami.
 7. Promowanie kulturalnych i bezpiecznych zachowań oraz samopomocy koleżeńskiej.
 8. Sprawdzanie zmiany obuwia.
 9. Wykonywanie okolicznościowych dekoracji oraz aktualizowanie informacji na tablicy SU.
 10. Współpraca z nauczycielami, dyrekcją szkoły i Radą Rodziców.
 11. Udział w uroczystościach szkolnych.
 12. Przekazywanie informacji o działalności SU na stronę internetową szkoły i do mediów Społecznościowych.
 13. Promocja szkoły w środowisku lokalnym.

(Plan podlega modyfikacji, każdorazowo w przypadku zaistniałej sytuacji skłaniającej do zmian)

REGULAMIN DYSKOTEK SZKOLNYCH

 1. Dyskoteka jest organizowana tylko dla uczniów SP20
 2. Odbywa się w czasie ustalonym z Dyrekcją szkoły.
 3. Obowiązuje zmiana obuwia, na obuwie szkolne. Brak zmienionych butów powoduje zakaz wstępu na salę gimnastyczną.
 4. Obowiązuje regulamin ucznia zawarty w Statucie.
 5. Opiekę podczas dyskoteki sprawują wyznaczeni nauczyciele.
 6. Obowiązuje ścisłe przestrzeganie zakazu palenia papierosów oraz posiadania lub spożywania napojów alkoholowych. Złamanie zakazu spowoduję przerwanie i natychmiastowe zakończenie dyskoteki.
 7. Uczniowie z ograniczonymi prawami ucznia, mają zakaz uczestniczenia w dyskotece.
 8. Grupa organizująca dyskotekę odpowiada za powierzone jej funkcje.