Samorząd uczniowski


SAMORZĄD UCZNIOWSKI W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Przewodniczący : Krasiński Adam – kl. III C
Zastępcy Przewodniczącego:
ŚWIĘS ALEKSANRA – KL. III B
SUŁEK MARCIN – KL. III D
Sekretarz : LITWORA FILIP – KL. III A

Poczet Sztandarowy Szkoły Podstawowej nr 20:

Nina Bysiek- kl.III B
Aleksandra Święs - kl.III B
Sylwia Stoszko - kl.III B
Iwona Zięba - kl.III B
Mikołaj Bis - kl.III B
Igor Tomasiewicz – kl. III B

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:

p. Małgorzata Dziki
p. Renata Bokwa
p. Lucyna Stawarz

SEKCJA ORGANIZACYJNA:

Słupski Daniel
Mizera Michał
Bieś Aleksandra
Cyrek Małgorzata
Buryło Maja
Święs Aleksandra
Bysiek Nina
Foszcz Martyna
Filip Litwora 
Gabriela Ziemian 

SEKCJA KULTURALNA:

Stoszko Sabina
Zięba Iwona
Bis Mikołąj
Igor Tomasiewicz
Niewiadomski Oskar
Szwiec Michał
Machala Dominik
Maniawski Kacper
Mastalerz Jakub
Jurkiewicz Mikołaj
Kozioł Przemysław

SEKCJA PORZĄDKOWA

Karaś Zuzanna
Włoch Nikola
Fornal Artur
Niewiadomski Oskar
Grzybowski Mikołaj
Broda Wiktor
Szewczyk Marek
Leżoń Kamil
Zwoźny Hubert
Burnat Jakub
Kulig PawełCele działania Samorządu:
 1. Aktywizowanie życia społecznego w szkole
 2. Ukształtowanie zainteresowań życiem i działalnością społeczną
 3. Zachęcanie do angażowania się w sprawy szkoły
 4. Kształtowanie nawyków efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie (liczenie się z potrzebami innych, gotowość wzajemnej pomocy, tolerancja, ofiarność dla zespołu)
 5. Kształtowanie umiejętności racjonalnego organizowania i kulturalnego spędzania wolnego czasu
 6. Uczenie gotowości podejmowania obowiązków i odpowiedzialności za ich realizację
 7. Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej
 8. Inicjowanie projektów uczniowskich dotyczących problemów szkoły
 9. Informowanie całej społeczności uczniowskiej o swoich przedsięwzięciach
 10. Dbanie o całokształt swej działalności i o dobre imię szkoły
 11. Samorząd Uczniowski Gimnazjum nr 9 w Tarnowie, zwany dalej SU, działa w oparciu o art. 55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7.09.1991 oraz Statut Zespołu Szkół Sportowych w Tarnowie.
 12. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Ich reprezentantami są: Rada SU i samorządy klasowe.
 13. Kadencja Rady Samorządu Uczniowskiego trwa jeden rok szkolny. 
 14. Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego odbywają się w czerwcu, a działalność nowo wybranej Rady rozpoczyna się z pierwszym dniem nowego roku szkolnego. 
 15. pośród swych członków Rada wybiera Przewodniczącego SU. 
 16. Rada Samorządu Uczniowskiego składa się z: 
  1. przewodniczącego
  2. dwóch zastępców
  3. skarbnika
  4. sekretarza
  5. przewodniczących sekcji powołanych przez Radę SU
 1. Samorządem Uczniowskim opiekuje się nauczyciel wybrany przez Radę Pedagogiczna.
 2. Samorząd Uczniowski może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi szkoły wnioski we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów takich jak:
  1. prawo do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami
  2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu
  3. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań
  4. prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej
  5. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem szkoły
  6. prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego.
  1. Plan pracy Rady Samorządu Uczniowskiego powinien korelować z rocznym planem pracy szkoły.
  2. Zebrania Rady Samorządu Uczniowskiego przygotowuje i prowadzi przewodniczący. On też odpowiedzialny jest za powiadamiania o terminie zebrania wszystkich członków Rady oraz jej opiekuna.
  3. Samorząd Uczniowski dysponuje swym funduszem zgromadzonym na książeczce Samorządu Uczniowskiego.

Regulamin dyskotek szkolnych
 1. Dyskoteka jest zorganizowana tylko dla uczniów naszego gimnazjum.
 2. Dyskoteka odbywa się w wyznaczonym czasie, wcześniej ustalonym
 3. z dyrekcją szkoły.
 4. Wstęp na dyskotekę - po wykupieniu wejściówki.
 5. Na dyskotece obowiązuje zmiana obuwia. Obowiązuje obuwie szkolne. Brak zmienionych butów powoduje zakaz wstępu na dyskotekę.
 6. Na dyskotece obowiązuje regulamin zachowania uczniów w szkole.
 7. Opiekę podczas dyskoteki sprawują osoby dorosłe: dwóch nauczycieli
 8. i dwóch rodziców (uczniów klas III gimnazjum).
 9. Obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów oraz posiadania lub spożywania napojów alkoholowych. Złamanie tego zakazu spowoduje przerwanie i natychmiastowe zakończenie dyskoteki.
 10. Uczniowie którzy wagarują mają zakaz uczestnictwa w dyskotekach szkolnych.
 11. Grupa organizująca dyskotekę odpowiada za powierzone jej funkcje.