Rada Rodziców Zespołu Szkół Sportowych, zwana dalej "Radą" reprezentuje ogół rodziców uczniów zespołu.
Rada Rodziców działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły i niniejszego regulaminu.

 1. Do kompetencji stanowiących rady Rodziców należy:
  1. Uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną ZSSportowych Programu Wychowawczego szkoły,
  2. Uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną ZSSportowych Programu Profilaktyki szkoły,
  3. Uchwalanie Regulaminu swojej działalności.
 2. Rada Rodziców opiniuje:
  1. Delegowanie do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora szkoły swojego przedstawiciela,
  2. Występowanie do Dyrektora ZSSportowych i innych organów szkoły, organu prowadzącego, Kuratorium Oświaty z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły,
  3. Program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły,
  4. Projekt finansowy ZSSportowych,
  5.  Podjecie działalności w szkole stowarzyszeń lub innych organizacji,
  6. Wnioskowanie o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju,
  7. Zgodę na wprowadzenie obowiązku noszenia przez uczniów jednolitego stroju na terenie szkoły,
  8. Uzgodnienie wzoru jednolitego stroju do noszenia  przez uczniów na terenie szkoły,
  9. Wnioskowanie o dokonanie oceny pracy nauczyciela,
  10. Opiniowanie pracy nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego za okres stażu,
  11. Propozycje wskazujące formy realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego,
  12. Wybór przedstawicieli do rad szkoły, lub komisji rozpatrującej odwołanie nauczyciela od oceny pracy,
  13. Wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do Szkolnego Planu Nauczania,
  14. Nadanie imienia szkole.

 

CO RODZIC POWINIEN WIEDZIEĆ
W NOWYM ROKU SZKOLNYM
PLAN LEKCJI
SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM
STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW
I PRZYJACIÓŁ SZKOŁY
WYMIANA ZAGRANICZNA
SZKOŁY PARTNERSKIE
SEKCJA PŁYWACKA
UKS Sokół-Mościce

       tarnowski uniwersytet pierwszego wieku logo m gornikobserwatorium

­