KODEKS UCZNIA ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH W TARNOWIE

Kształcenie i wychowywanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności. Wyczulić na to, co piękne, mądre i dobre. Wdrożyć do szlachetnej rywalizacji uzdolnień i talentów, nauczyć współpracy. W szkole spotykacie się niemal codziennie. Zdobywacie wiedzę i umiejętności, rozwijacie umysły i kształtujecie charaktery w procesie pracy, wychowania i zabawy. Jest to miejsce szczególne, które w życiu młodego człowieka spełnia znaczącą rolę, wpływa na jego przyszłość. O tym, jaka jest szkoła, czy spełnia pokładane w niej oczekiwania i nadzieje, decydujecie również Wy - społeczność uczniowska, Wasze poczucie odpowiedzialności za siebie, klasę, drużynę sportową i całą wspólnotę szkolną. Przedstawiony poniżej uaktualniony wyciąg z przepisów szkolnych ma na celu pomóc Wam lepiej wypełniać swoje obowiązki i dbać o przysługujące prawa.
PRAWA UCZNIA
I. Uczeń ma prawo:
 1. uczestniczyć w lekcjach i innych zajęciach służących zdobywaniu wiedzy i rozwijaniu umiejętności, należeć do kółek zainteresowań i organizacji działających na terenie Zespołu;
 2. być poinformowanym na początku roku szkolnego o programach nauczania i obowiązujących podstawach programowych, a także kryteriach wymagań edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów;
 3. znać swoje oceny bezpośrednio po ich wystawieniu, a proponowane oceny śródroczne i roczne - na 30 dni przed posiedzeniem Komisji Klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej;
 4. zwrócić się do nauczyciela z prośbą o uzasadnienie wystawionej oceny i uzyskać je. Otrzymać do wglądu i ewentualnej poprawy sprawdzone prace pisemne;
 5. zwrócić się do wychowawcy, innych nauczycieli i Dyrektora z problemami wychowawczo - dydaktycznymi lub osobistymi, oraz uzyskać od nich wyjaśnienie i pomoc;
 6. korzystać z obiektów szkolnych za zezwoleniem i pod opieką nauczyciela lub innej osoby upoważnionej przez Dyrektora;
 7. być życzliwie traktowanym przez nauczycieli, pracowników Zespołu, kolegów;
 8. zwrócić się poprzez rodziców, nauczyciela, Samorząd Uczniowski do Dyrektora o przyznanie pomocy materialnej, której zasady określa osobny regulamin;
 9. raz w ciągu semestru ( dwa razy z matematyki i języka polskiego ) zgłosić nie przygotowanie do lekcji bez podania przyczyny, nie ponosząc konsekwencji w formie oceny niedostatecznej;
 10. w przypadku usprawiedliwionej nieobecności trwającej dłużej niż trzy dni, do okresowego zwolnienia z pytania i uzyskania czasu na zaliczenie zaległości;
 11. wiedzieć z tygodniowym wyprzedzeniem o terminie zadań klasowych obejmujących większe partie materiału ( więcej niż trzy ostatnie lekcje ). Zadanie klasowe może być jedno w ciągu dnia i nie więcej niż dwa w ciągu tygodnia;
 12. uzyskać zwolnienie z lekcji oraz odpowiedzi bezpośrednio przed startem w konkursach przedmiotowych;
 13. korzystać z wycieczek i innych form rozwijających zainteresowania, rozrywki i wypoczynku organizowanych przez Zespół w kraju i za granicą;
 14. swobodnie wyrażać swoje myśl i poglądy dotyczące życia szkolnego oraz spraw światopoglądowych i religijnych, zachowując szacunek wobec innych, tolerancję, kulturę bycia i słowa;
 15. uzyskać obniżenie wymagań edukacyjnych - na podstawie pisemnej opinii poradni wychowawczo - pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej - w przypadku stwierdzenia trudności w uczeniu się lub deficytów rozwojowych;
 16. przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, sztuki (muzyka, plastyka) - jeśli nie są one zajęciami kierunkowymi - do uwzględnienia w szczególności wysiłku wkładanego w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć;
 17. począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej do skorzystania z dnia bez oceny niedostatecznej. Dzień taki jest ustalany w drodze losowania przez przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego. W dniu tym uczeń może być pytany, nie wpisuje się mu jednak oceny niedostatecznej do dziennika. Nie odnosi się to do rezultatów wcześniej zapowiedzianej klasówki;
 18. zdawać egzamin klasyfikacyjny z jednego, kilku lub wszystkich zajęć, jeśli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach, która przekracza połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w roku szkolnym. Na prośbę ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę rodziców, Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny;
 19. począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej (szósta, trzecia gimnazjalna), w przypadku uzyskania jednej niedostatecznej oceny końcoworocznej, zdawać egzamin poprawkowy, z zastrzeżeniem, że otrzymuje co najmniej poprawną ocenę z zachowania. Podanie o egzamin poprawkowy uczeń składa do Dyrektora najpóźniej w ostatnim dniu zajęć lekcyjnych roku szkolnego. Na prośbę ucznia lub jego rodziców Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch przedmiotów;
 20. jeden raz w ciągu danego etapu kształcenia - za zgodą Rady Pedagogicznej po uwzględnieniu przez nią możliwości edukacyjnych ucznia - uzyskać promocję w przypadku niezdania egzaminu poprawkowego z jednych zajęć;
 21. przystąpić do sprawdzianu kończącego szkołę podstawową oraz egzaminu gimnazjalnego w formie dostosowanej do potwierdzonych dysfunkcji;
 22. będąc laureatem ostatniego stopnia wojewódzkich konkursów przedmiotowych z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym, do zwolnienia z odpowiedniej części tego egzaminu. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem z tej części najwyższego wyniku.
OBOWIĄZKI UCZNIA
II. Uczeń ma obowiązek:
 1. w sposób aktywny i zdyscyplinowany uczestniczyć w lekcjach, starannie odrabiać prace domowe i prowadzić zeszyty przedmiotowe, brać udział w zajęciach pozalekcyjnych, do których zgłosił dobrowolny akces. W przypadku klas sportowych systematycznie uczęszczać na treningi, brać udział w zawodach sportowych;
 2. regularnie uczęszczać do szkoły i punktualnie rozpoczynać zajęcia;
 3. na bieżąco usprawiedliwiać wychowawcy każdą nieobecność na lekcjach;
 4. brać czynny udział w życiu szkolnym: w uroczystościach, konkursach, dyżurach, apelach, pracach porządkowych zgodnie z potrzebami szkoły i własnymi możliwościami;
 5. znać kryteria ocen z zachowania i stosować się do ich wymagań;
 6. okazywać szacunek każdemu człowiekowi, w szczególności nauczycielom, rodzicom, personelowi szkolnemu, rówieśnikom;
 7. stosować się do zasad kultury bycia i słowa, czynić swoją dewizą życzliwość;
 8. dbać o zdrowie i bezpieczeństwo własne i kolegów, przestrzegać regulaminów pracowni przedmiotowych, przepisów ruchu drogowego, informować o zauważonych zagrożeniach osoby dorosłe;
 9. szanować sprzęt szkolny, ponosząc odpowiedzialność materialną za dokonane zniszczenia, dbać o porządek, estetykę i ład pomieszczeń szkolnych, korytarzy i otoczenia;
 10. zostawiać w szatni obuwie i odzież wierzchnią;
 11. podczas przerw przebywać wyłącznie na terenie obiektów szkolnych, ponosząc pełną odpowiedzialność za samowolne wymykanie się spod nadzoru opiekunów;
 12. dbać o honor, dobre imię i tradycje Zespołu, godnie reprezentować szkołę na zewnątrz oraz współtworzyć jej osiągnięcia i autorytet.
OCENIANIE
III.Oceny bieżące w klasach I - III szkoły podstawowej.
Oceny bieżące (cząstkowe) w klasach I - III szkoły podstawowej ustalane są według skali sześciopunktowej:
- 6 pkt - doskonale,
- 5 pkt - bardzo dobrze,
- 4 pkt - dobrze,
- 3 pkt - słabo,
- 2 pkt - bardzo słabo,
- 1 pkt - źle.
W klasach tych oceny klasyfikacyjne mają charakter opisowy.
Sposób oceniania aktywności uczniów opracowują i podają do wiadomości uczniom i rodzicom nauczyciele poszczególnych przedmiotów.
IV. Oceny bieżące i klasyfikacyjne w klasach IV - VI szkoły podstawowej i w gimnazjum.
Oceny bieżące i klasyfikacyjne począwszy od klasy IV szkoły podstawowej ustalane są w stopniach:
- 6 - celujący,
- 5 - bardzo dobry,
- 4 - dobry,
- 3 - dostateczny,
- 2 - dopuszczający,
- 1 - niedostateczny.
Ogólne kryteria stopni określa paragraf 14 Szkolnego Systemu Oceniania.
V. Ocena zachowania.
Ocena zachowania wyraża opinię Zespołu o spełnianiu przez ucznia obowiązków szkolnych, jego kulturze osobistej, postawie wobec kolegów i innych osób. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na stopnie z przedmiotów nauczania oraz promocję lub ukończenie szkoły.
VI. Skala ocen z zachowania.
W klasach I - III szkoły podstawowej ocena zachowania śródroczna i roczna ma charakter opisowy. W pozostałych klasach ustalana jest według czterostopniowej skali:
- wzorowe,
- dobre,
- poprawne,- nieodpowiednie.
Kryteria poszczególnych ocen zachowania określa paragraf 18 pkt 7 Szkolnego Systemu Oceniania.
VII. Wykładnia oceny z zachowania.
Ocenę zachowania ustala wychowawca na podstawie:
 1. własnych obserwacji zachowań ucznia,
 2. opinii nauczycieli i pracowników Zespołu,
 3. analizy uwag o zachowaniu i aktywności ucznia zawartych w zeszycie spostrzeżeń,
 4. wysłuchania uwag koleżanek i kolegów z klasy podczas godzin wychowawczych poświęconych problematyce zachowania,
 5. samooceny ucznia.
VIII. Kryteria oceny z zachowania.
Przy ustalaniu oceny zachowania ucznia brane są pod uwagę następujące wymagania:
 1. właściwy stosunek do nauczycieli, pracowników Zespołu, osób dorosłych i kolegów, okazywanie im szacunku i gotowości współpracy;
 2. uczciwość w postępowaniu codziennym, wrażliwość na sprawy innych, pomoc ludziom starszym, chorym, kolegom;
 3. kultura współżycia i współdziałania w zespole, tolerancja, odwaga w przeciwstawianiu się niewłaściwemu zachowaniu innych, kultura słowa;
 4. sumienność w wykonywaniu obowiązków szkolnych, systematyczne i punktualne uczęszczanie na lekcje, niezwłoczne usprawiedliwianie nieobecności;
 5. troska o zdrowie swoje i innych, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny w szkole, poza nią, nieuleganie nałogom;
 6. dbałość o higienę osobistą, estetykę ubioru, ład i porządek w klasie i szkole, przebieranie obuwia, nie śmiecenie;
 7. branie aktywnego udziału w życiu klasy, szkoły, uczestniczenie w olimpiadach przedmiotowych, zawodach, konkursach, imprezach okolicznościowych;
 8. dbanie o dobre imię Zespołu;
 9. w przypadku klas sportowych i artystycznych systematyczne uczęszczanie na treningi i zajęcia artystyczne, godne reprezentowanie Zespołu w zawodach sportowych i imprezach artystycznych;
 10. poszanowanie własności szkolnej oraz cudzej, przeciwstawianie się jej niszczeniu i aktom wandalizmu;
 11. przeciwstawianie się własnym przykładem przejawom chamstwa i brutalizacji zachowań, działanie na rzecz porozumienia, pojednania i współpracy, okazywanie przyjaznego stosunku do innych i środowiska naturalnego.
NAGRODY I KARY
IX. Jako system motywacyjny dla ucznia stosuje się nagrody i kary.
Nagrodę może otrzymać klasa, grupa uczniów lub jeden uczeń. Nagroda jest przyznawana za wyniki w nauce, pracę na rzecz szkoły lub środowiska, wzorową postawę moralną, wybitne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, artystycznych, zawodach sportowych, innych dziedzinach. Z wnioskiem o nagrodę może wystąpić wychowawca, trener, pracownik Zespołu, Samorząd Uczniowski, osoby spoza szkoły.

Nagroda może przybrać następujące formy:
 1. pochwała wychowawcy:
  - indywidualnie,
  - na forum klasy,
  - wobec rodziców,
  - z odnotowaniem w dokumentacji klasy: zeszycie spostrzeżeń, dzienniku lekcyjnym;
 2. pochwała Dyrektora Zespołu:
  - indywidualnie,
  - publicznie na forum Zespołu;
 3. świadectwo z wyróżnieniem, odznaka wzorowego ucznia, srebrna, lub złota tarcza.
  Po ukończeniu klasy III szkoły podstawowej uczniowie wyróżniający się w nauce i zachowaniu otrzymują na wniosek wychowawcy odznakę wzorowego ucznia. Świadectwo z wyróżnieniem ( biało - czerwonym paskiem ) otrzymują uczniowie, którzy uzyskali w wyniku rocznej klasyfikacji średnią ocen przedmiotów obowiązkowych ponad 4,75, wszystkie oceny co najmniej dobre i co najmniej ocenę dobrą z zachowania. Tak wyróżnieni uczniowie klas VI otrzymują srebrną tarczę, a uczniowie klas III gimnazjalnych tarczę złotą;
 4. dyplom uznania;
 5. list pochwalny adresowany do rodziców wyróżnionych absolwentów klas VI i III gimnazjalnych, wręczany podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego;
 6. nagroda książkowa lub rzeczowa;
 7. dofinansowanie do wycieczki szkolnej;
 8. wpis nazwiska prymusa - absolwenta szkoły podstawowej i gimnazjum do Złotej Księgi.
X. Kara jest wynikiem:
 1. nieprzestrzegania regulaminu uczniowskiego, zarządzeń osób lub instytucji uprawnionych do ich wydawania;
 2. naruszania przepisów szkolnych i pozaszkolnych;
 3. rażącego naruszenia norm, zasad współżycia społecznego;
 4. deprawującego, szkodliwego wpływu na rówieśników;
 5. powtarzania wykroczeń.
XI. Kara może przybrać następujące formy:
 1. upomnienie udzielone przez wychowawcę:
  - indywidualnie,
  - na forum klasy,
  - na forum Zespołu,
  - w obecności rodziców ucznia;
 2. nagana udzielona przez Dyrektora Zespołu:
  - indywidualnie,
  - na forum Zespołu,
 3. odsunięcie od treningów, zawodów sportowych, uczestnictwa w wycieczce, wstrzymanie dopłat do świadczeń socjalnych, zawieszenie prawa do reprezentowania szkoły na zewnątrz;
 4. nagana Rady Pedagogicznej z zagrożeniem przeniesienia do innej klasy lub szkoły;
 5. przeniesienie do innej klasy;
 6. wniosek do Kuratora Oświaty o przeniesienie do innej szkoły.
Rada Pedagogiczna podejmuje uchwałę o przeniesienie do innej szkoły w następujących okolicznościach:
 • kiedy uczeń wielokrotnie w rażący sposób uchybia postanowieniom Statutu Zespołu i Regulaminu Szkoły,
 • kiedy będąc uczniem klasy sportowej zaprzestał uprawiania sportu i swoim postępowaniem narusza postanowienia przepisów szkolnych.
XII. Nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i godność osobistą ucznia.
W terminie trzech dni od nałożonej kary przysługuje uczniowi odwołanie do Rady Pedagogicznej, która na najbliższym posiedzeniu podejmuje stosowną decyzję.
SAMORZĄD UCZNIOWSKI
XIII. Samorząd Uczniowski jest reprezentantem całej społeczności uczniowskiej Zespołu i współgospodarzem szkoły. Jego przedstawiciele są rzecznikami uczących się dzieci i młodzieży. Współpracuje z organizacjami działającymi na terenie Zespołu i ich opiekunami. Przedstawiciele samorządu wybierani są na forum klasy ( samorząd klasowy ), oraz ogólnoszkolnym ( Zarząd Samorządu Uczniowskiego ). Autonomiczny samorząd posiadają klasy najmłodsze ( I - III ) szkoły podstawowej. Przewodniczącego samorządu klasowego oraz jego członków wybiera klasa w głosowaniu powszechnym - każdorazowo - na początku roku szkolnego ( wrzesień ).

XIV. Zarząd Samorządu Uczniowskiego wybierają uczniowie klas III - VI szkoły podstawowej oraz gimnazjum w głosowaniu bezpośrednim, powszechnym, równym, i tajnym spośród swobodnie zgłoszonych kandydatów. Zarząd składa się z 20 przedstawicieli. Wybory odbywają się pod koniec roku szkolnego ( maj lub czerwiec ). Przygotowuje je ustępujący Zarząd. Wybrani członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje w następnym roku szkolnym. Uczniowie biorący udział w wyborach samorządowych muszą wyrazić zgodę na kandydowanie. Ilość kandydatów winna co najmniej dwa razy przewyższać liczbę miejsc mandatowych, jak również odzwierciedlać proporcje uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Za wybranych członków Zarządu uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.

XV. Na pierwszym posiedzeniu Zarządu zwołanym na początku roku szkolnego ( nie później niż 20 września ) wybiera on ze swego grona Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego i zwykłą większością dwóch zastępców. Zarząd opracowuje program działalności samorządu, powołuje sekcje i komisje, oraz ich przewodniczących. Zebrania Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na dwa miesiące. Uczestniczą w nich z głosem doradczym opiekunowie samorządu, a także zaproszeni nauczyciele. Pracą Zarządu kierują Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego i zastępcy. Przewodniczący reprezentuje samorząd wobec organów szkoły i na zewnątrz.

XVI. Przedstawiciele Samorządu mają prawo:
 1. przedstawiać Dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej wnioski i opinie dotyczące uczących się dzieci i młodzieży, a w szczególności praw uczniów, programów nauczania, celów i stawianych wymagań zawartych w Szkolnym Systemie Oceniania;
 2. organizować - w porozumieniu i za zgodą Dyrektora - działalność kulturalną, oświatową, sportową, charytatywną oraz rozrywkową zgodnie z potrzebami uczniów i możliwościami szkoły;
 3. wpływać na organizację życia szkolnego w kierunku zachowania właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań prze uczniów;
 4. wydawać gazetkę szkolną;
 5. wykorzystywać radiowęzeł do celów szkolnych i organizacyjnych, prowadzić działalność informacyjną na tablicach ściennych, zwoływać apele samorządu;
 6. prowadzić działalność gospodarczą oraz gromadzić fundusze na książeczce oszczędnościowej;
 7. wnioskować do Dyrektora o przyznanie uczniom pomocy materialnej;
 8. typować uczniów do pocztu sztandarowego;
 9. delegować członków Zarządu na posiedzenia Rady Pedagogicznej, gdy omawiane są problemy dotyczące życia społeczności uczniowskiej;
 10. wybrać spośród nauczycieli opiekunów, którzy zaakceptowani przez Dyrektora pełnią rolę doradczą.
XVII. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego winni wzorowo przestrzegać przepisów szkolnych, sumiennie wykonywać powierzone zadania i uczestniczyć w pracach samorządu, brać udział w zebraniach.
Opracował Zarząd Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół Sportowych.
Tarnów, wrzesień 2000.