Obowiązki ucznia

(wyciąg ze Statutu Szkoły Podstawowej nr 20 w Tarnowie)

OBOWIAZKI UCZNIA

  1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły i stosownych regulaminach.
  2. Uczeń ma obowiązek w szczególności:
   1. wykorzystania w pełni czasu przeznaczonego na naukę oraz rzetelnej pracy nad poszerzeniem swojej wiedzy i umiejętności, uczęszczania na zajęcia wynikające
    z planu zajęć, przybywania na nie punktualnie – w razie spóźnienia na zajęcia, uczeń zobowiązany jest do przybycia do sali, w której się one odbywają,
   2. właściwego zachowania się w trakcie zajęć edukacyjnych,
   3. systematycznego przygotowania się do zajęć szkolnych, odrabiania prac poleconych przez nauczyciela do wykonania w domu,
   4. uczęszczania na wybrane przez siebie zajęcia pozalekcyjne,
   5. usprawiedliwiania w określonym terminie (do 10 dni) i formie nieobecności na zajęciach edukacyjnych – usprawiedliwienie powinno być sporządzone przez rodziców, w formie pisemnego lub złożonego ustnie wychowawcy klasy oświadczenia o przyczynach nieobecności dziecka – ostateczną decyzję
    o usprawiedliwieniu nieobecności podejmuje wychowawca klasy,
   6. dbania o honor i tradycję szkoły oraz współtworzenie jej autorytetu,
   7. godnego, kulturalnego zachowania się w Szkole i poza nią,
   8. okazywania szacunku nauczycielom i innym pracownikom Szkoły,
   9. dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów i koleżanek. Nie posiadać, nie rozprowadzać wyrobów tytoniowych, e-papierosów, alkoholu i ich nie spożywać.
   10. nie posiadać, nie rozprowadzać i nie używać narkotyków ani innych środków odurzających,
   11. troszczenia się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd wewnątrz i na zewnątrz – za zniszczone mienie szkoły odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice – rodzice zobowiązani są osobiście naprawić zniszczone mienie lub pokryć koszty jego naprawy albo koszty zakupu nowego mienia,
   12. aktywnie uczestniczyć w lekcjach, systematycznie i starannie odrabiać prace domowe i prowadzić zeszyty przedmiotowe,
   13. zostawiać w szatni obuwie i odzież wierzchnią,
   14. dbać o odpowiedni wygląd, w tym:
    1. dbać o higienę osobistą, estetykę ubioru i wyglądu, nieużywanie szkodliwych dla organizmu ludzkiego środków chemicznych do zmiany swojego wyglądu, ład i porządek w klasie i w szkole, przebieranie obawia, nie śmiecenie,
    2. młodzież powinna nosić stroje schludne, czyste, skromne ( tzn. pozbawione zbyt dużych, prowokujących wycięć i dekoltów- zasłaniające np. brzuch, ramiona, odznaczające się stonowaną kolorystyką, a uczniowie powinni nosić długie spodnie),
    3. strój odświętny uczennicy obejmuje: białą bluzkę i granatową bądź czarną spódnicę - względnie długie spodnie, uczniowie zaś powinni mieć białą koszulę, krawat, ciemne spodnie,
    4. strój odświętny uczniowie powinni nosić w dni  oficjalnych uroczystości szkolnych i państwowych
   15. przebywać w trakcie lekcji i przerw międzylekcyjnych na terenie obiektu szkolnego ponosząc pełną odpowiedzialność za samowolne jego opuszczanie.
   16. przestrzegać zasad kultury bycia i słowa,
   17.  będąc sportowcem uczestniczyć w zajęciach szkolenia sportowego przewidzianego dla uczniów oddziału sportowego (są to zajęcia dodatkowe obowiązkowe), brać udział w zawodach, obozach sportowych, usprawiedliwiać u trenera nieobecności, posiadać aktualną kartę zdrowia, przestrzegać Regulaminu uzyskiwania pomocy socjalnej. W uzasadnionych przypadkach wicedyrektor koordynujący  działalność sportową Szkoły może zawiesić ucznia w prawach ucznia sportowca,
   18.  przestrzegać zasad korzystania z telefonów komórkowych i innych
    urządzeń elektronicznych w trakcie pobytu na terenie szkoły.
  3. Uczeń winien ubierać strój galowy podczas uroczystości szkolnych i państwowych.
  4. Uczeń opuszczający Szkołę ma obowiązek rozliczyć się ze szkołą na zasadach określonych przez dyrektora szkoły.