STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ SZKOŁY


 

APEL STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ SZKOŁY

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Szkoły Sportowej, oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Sportowych w Tarnowie zwracają się z prośbą o udzielenie pomocy finansowej lub rzeczowej przeznaczonej na poprawę warunków pracy i nauki w szkole.
 
Ostatnie lata to okres znaczących przemian w oświacie. Stawiają one przed szkołą odpowiedzialne zadanie stworzenia młodzieży optymalnych warunków, umożliwiających zdobycie wszechstronnego wykształcenia na miarę czasów, pełny rozwój osobowości i przygotowanie do pozytywnego funkcjonowania w nowej rzeczywistości.
 
Niestety, trudna sytuacja w budżecie państwa i naszego miasta, brak wystarczających nakładów na oświatę powodują, że realizacja zadań szkoły napotyka na duże trudności. Na szczęście, szkoła ma sojuszników wspierających w różnorodny sposób jej działalność - ludzi wielkiego serca, rozumiejących wagę problemu.
 
Z radością i szacunkiem przyjmujemy każdy gest osób i instytucji spieszących nam z pomocą. Każda forma pomocy jest współuczestnictwem w istotnym dla przyszłości naszego narodu procesie kształcenia i wychowania młodego pokolenia. Licząc na zrozumienie dla naszych problemów związanych z codzienną działalnością mamy nadzieję na uzyskanie pomocy.
 
Nr konta Stowarzyszenia:
ING Bank Śląski o/Tarnów
Nr 77 1050 1562 1000 0022 7982 1108
 

 

SPRAWOZDANIE Z PRACY STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ SZKOŁY SPORTOWEJ w Tarnowie za okres 2004 i 2005 roku

Do głównych celów powstałego Stowarzyszenia należy wspomaganie Zespołu Szkół Sportowych i jego uczniów w prowadzeniu działalności statutowej, a szczególnie tej, która zmierza do podnoszenia poziomu pracy szkoły i uczniów. Po podjęciu decyzji przez grupę inicjatywną o powołaniu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Szkoły Sportowej na spotkaniu w dniu 9.05.2003 roku nastąpiło podjecie działań mających na celu zarejestrowanie Stowarzyszenia w Sądzie Rejonowym w Krakowie - Wydział Gospodarczy ( 27.10.2003 r), nadaniu mu numeru NIP, REGON, oraz założeniu konta bankowego. Pozwoliło to na uwiarygodnienie Stowarzyszenia i możliwości rozpoczęcia oficjalnej działalności. Dnia 7 lutego 2004 roku odbyło się I oficjalne Walne zgromadzenie członków Stowarzyszenia, na którym nastąpił wybór jego władz. W trakcie głosowania wybrano władze Stowarzyszenia w składzie:

Zarząd Stowarzyszenia:
 1. Pani Zofia Buryło - Prezes
 2. Pan Witold Golemo - Wiceprezes
 3. Pani Marta Koziara -Sekretarz,
 4. Pan Piotr Łazowski - Skarbnik,
 5. Pan Ryszard Ścigała - członek Zarządu.
Komisja Rewizyjna:
 1. Pan Andrzej Tyka - przewodniczący
 2. Pan Eugeniusz Szepielak - wiceprzewodniczący
 3. Pani Anna Wójcik - członek Komisji
Po ukonstytuowaniu się władz Zarząd wystąpił do Sadu Rejonowego ( 22.04.2004) o zmianę osób reprezentujących Stowarzyszenie - w miejsce Pana Andrzeja Kota wprowadzono członków w/w Zarządu. 
W ten sposób rozpoczęła się już w pełni formalna działalność. Zarząd podjął działania, które zmierzały do:
 1. pozyskiwania środków finansowych i rzeczowych,
 2. występowania z wnioskami  o środki pomocowe do innych fundacji,
 3. współpracowania wniosków pomocowych w ramach projektów wychowawczych i opiekuńczych,
 4. 4. udzielania pomocy w zakresie organizacji imprez o zasięgu ponad szkolnym,
Zarząd w ramach swoich wewnętrznych ustaleń przyjął, że jego posiedzenia odbywać się będą średnio raz na kwartał, lub w przypadkach koniecznych, nieprzewidzianych istniała możliwość spotkań częstszych. W roku 2004 odbyło się  4 posiedzenia Zarządu ( 7.02.2004, 9.03.2004, 14.05.2004, 28.10.2004), a w 2005 roku 4 posiedzenia ( 11.03.2005, 4.06.2005, 16.12.2005, 2.02.2005). W 2006 roku odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Zarządu w dniu 2.02.2006 r. We wszystkich posiedzeniach uczestniczył jako zaproszony gość dyrektor szkoły Pan Andrzej Kot, oraz członkowie Komisji Rewizyjnej. Raz na pół roku odbywało się posiedzenie Zarządu poszerzane o członków założycieli Stowarzyszenia.
W roku 2004 Zarząd Stowarzyszenia pracował wspólnie z dyrektorem szkoły i niektórymi nauczycielami w zakresie:
 1. ustalenia zasad pracy Zarządu, w tym przyjęcie Regulaminu Rachunkowości w Stowarzyszeniu,
 2. wystąpieniem do sześciu ogólnopolskich firm z prośba o udzielenie pomocy finansowej,
 3. opracowaniem wniosku na realizację projektów edukacyjnych "SAMI o SOBIE" - wniosek do Polsko Amerykańskiej Fundacji Edukacja dla Młodzieży w ramach programu RITA - projekt organizacji zajęć i spotkań młodzieży polskiej, ukraińskiej, litewskiej i węgierskiej pod kątem samorządności. Wniosek przeszedł kwalifikację formalną - odpadł przy podziale środków.
 4. współorganizacją Ogólnopolskiego i Międzynarodowego Konkursu Recytatorskiego - konkurs przeprowadzony został w lutym 2005 roku z udziałem prawie 50 recytatorów z całej Polski oraz Litwy, Łotwy, Ukrainy, Węgier.
 5. współoorganizacją Szkolnego Pikniku Rodzinnego - maj 2004 r - na obiektach szkoły.
W ciągu roku 2005 i 2 miesięcy 2006 roku Zarząd pracował nad:
 1. opiniowaniem koncepcji utworzenia liceum sportowego w ramach Zespołu Szkół Sportowych w Tarnowie,
 2. gromadzeniem środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc szkole,
 3. opracowaniem i wystąpieniem z wnioskiem do UE w ramach programu MŁODZIEŻ - wniosek dotyczył organizacji międzynarodowych warsztatów artystycznych. Pozytywna decyzja dotyczyła selekcji formalnej wniosku. Został odrzucony na etapie podziału środków finansowych.
 4. ustaleniem "Regulaminu pomocy uczniom" i rozpatrzeniem wniosków dotyczących ufundowania bezpłatnych kolonii dla 5 uczniów: 3 za wysokie wyniki w nauce, oraz konkursach przedmiotowych na etapie wojewódzkim ( tytuły laureatów), 2 dla uczniów z rodzin niskosytuowanych finansowo.
 5. dofinansowaniem działalności szkoły w zakresie:
  a) konkursów przedmiotowych,
  b) obozów sportowych,
  c) organizacji Szkolnego Pikniku Rodzinnego
 6. współorganizowaniem Ogólnopolskiego i Międzynarodowego Konkursu Recytatorskiego,
 7. wystąpieniem do Prezydenta Miasta Tarnowa o zgodę na zbiórkę środków wśród uczniów szkół tarnowskich na budowę pomnika Przyjaźni Polska - Węgierskiej - zakończenie akcji do 10 lutego 2006 r
W/w działania zmierzały do wsparcia działań młodzieży szkolnej, które w niektórych punktach stanowią kilkunastoletnią tradycję, a obecnie napotykają na trudności w przeprowadzeniu. Wsparcie Stowarzyszenia miało na celu podkreślenie celowości pracy uczniów, nauczycieli szkoły, zasadności w podejmowanych działaniach. Członkowie Stowarzyszenia starali się również o pozyskiwanie pomocy, głownie rzeczowej w swoich środowiskach pracy,
w tym m. in. z przeznaczeniem na remont bazy szkoły, lub ufundowania nagród dla uczniów. Do firm, które pomagały w tym zakresie zaliczyć należy:
 1. Karpackie Zakłady Gazownicze,
 2. Zakłady Azotowe w Tarnowie Mościcach S.A.,
 3. Zakłady Mechaniczne Tarnów,
 4. Zakład Budowy Aparatury Chemicznej ZBACH w Tarnowie Mościcach.
 5. Firma Instalbud - Szepielak,
 6. operatora telefonii komórkowej - Plus GSM,
 7.  Stalbud,
 8. Firma Handlowa IMEX,
Zarząd Stowarzyszenia dziękuje również indywidualnym darczyńcom, którzy poprzez wpłacanie indywidualne kwot przysparzały środków finansowych Stowarzyszenia.