HISTORIA SZKOŁY

Obraz19Początki naszej szkoły sięgają roku 1958, kiedy to załoga Zakładów Azotowych podjęła uchwałę o włączeniu się w akcję budowy "Szkół - Pomników Tysiąclecia" i zdecydowała, że pobory i zarobki pracowników zostaną opodatkowane w wysokości 1% brutto w skali roku, aby uzyskane w ten sposób pieniądze przeznaczyć na budowę nowej szkoły. Wybrany został Komitet Organizacyjny Rozbudowy Szkoły Podstawowej Nr 8 (stary budynek), który następnie na wniosek Kuratorium Okręgu Szkolnego w Krakowie przekształcono na Komitet Budowy Szkoły "Pomnika Tysiąclecia" w Tarnowie.

19. 09. 1960 r. odbyło się uroczyste położenie "kamienia węgielnego" w południowo-zachodnim skrzydle budynku. Prace budowlane zostały ukończone na wiosnę 1962 r.
1. 09. 1962 r. po raz pierwszy odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w nowym budynku szkolnym, połączone z przekazaniem sztandaru oraz ślubowaniem uczniów.
Nauka w szkole trwała wówczas 7 lat. Praca dydaktyczna odbywała się w dwóch budynkach: starym - Szkole nr 8 i nowym - "Pomniku Tysiąclecia". Funkcję Dyrektora szkoły objął pan Jan Grabiec. Łączna liczba uczniów wynosiła 1186. Grono pedagogiczne składało się z 37 osób. Nauka była jednozmianowa. Rozpoczęły się lata żmudnej, ale efektywnej pracy. Już l.IX.1964 r. nauczyciele zaczęli realizować nowe programy nauczania w klasach szóstych, które oparte były na reformie ogólnej - wprowadzaniu ośmioletniej szkoły podstawowej.
15.IX. 1964 r. w porozumieniu z Wydziałem Oświaty otwarto w naszej placówce filię Państwowej Szkoły Muzycznej dla uczniów klas I - III. Pierwszym wychowankom stworzono możliwość nauki gry na skrzypcach i pianinie.
4.XI.1964 r. na podstawie zarządzenia Ministra Oświaty Kuratorium okręgu Szkolnego w Krakowie nadało oficjalnie Szkole -"Pomnikowi Tysiąclecia" imię Władysława Broniewskiego i ustaliło ostateczną nazwę: Szkoła Podstawowa im. Wł. Broniewskiego w Tarnowie. W ramach reformy szkolnictwa nauka trwała 8 lat.
17.VI.1967 r. opuścili szkołę pierwsi w jej historii absolwenci - uczniowie klas ósmych. 6. XII. 1967 r. oddano do użytku Szkoły nr 8 (stary budynek) warsztat politechniczny, nowocześnie i atrakcyjnie wyposażony, umożliwiający nauczycielom prowadzenie ciekawych, specjalistycznych zajęć.
l. IX. 1968 r. nastąpił przełom w funkcjonowaniu placówki. Decyzją Wydziału Oświaty PRN w Tarnowie i zgodnie z projektem organizacyjnym dawna Szkoła Podstawowa Nr 8 podzielona została na dwie szkoły podstawowe: Szkołę Podstawową Nr 8, mieszczącą się w dawnym budynku, z liczbą 535 uczniów oraz Szkołę Podstawową nr 20 im. Wł. Broniewskiego, której siedzibą został nowo wybudowany gmach, ze stanem 913 dzieci. Podzielono również grono pedagogiczne oraz personel administracyjno-gospodarczy. Od tego czasu nasza szkoła stała się samodzielną instytucją dydaktyczno - wychowawczą, utrzymującą wysoki poziom nauki, mającą wiele osiągnięć w dziedzinie sportu, kultury i wiedzy.
W 1970 r. po raz pierwszy zorganizowano specjalistyczną klasę sportową (piłka nożna). Dodać należy, że uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 20 zdobywali też czołowe miejsca w pływaniu, dzięki codziennym treningom na basenie i opiece doskonałej kadry trenerskiej.
l. X. 1972 r. nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora szkoły. Funkcję tę objął Mieczysław Matras. Budynek został maksymalnie dostosowany do wymogów nowoczesnego szkolnictwa. Przerobiono 9 pomieszczeń na klasopracownie: j.polskiego, j.rosyjskiego, historii i wychowania obywatelskiego, biologii, geografii, matematyki, nauczania początkowego, wychowani fizycznego i muzyki. W salach zgromadzono odpowiedni sprzęt, pomoce naukowe, tablice, książki, fotografii niezbędne do poszerzenia wiedzy uczniów poszczególnych przedmiotów i znacznie uatrakcyjniając zajęcia.
Wrzesień 1977 r. przyniósł zasadniczą zmianę w funkcjonowaniu naszej placówki. Zlikwidowano Szkołę Podstawową Nr 8 jako osobną jednostkę oświatową, przenosząc dzieci i grono pedagogiczne do Szkoły Podstawowej Nr 20. Funkcję dyrektora objęła Pani mgr Zofia Buryło. Dawna "Ósemka" szczyciła się wysokimi osiągnięciami sportowych klas pływackich, w "Dwudziestce" już od kilki lat istniały klasy piłkarskie. Połączenie obu szkół stało się jednocześnie pretekstem do nadania "Tysiąclatce dodatkowej nazwy - Szkoły Sportowej. Liczne osiągnięcie wysoki poziom kultury fizycznej, punktowane miejsca medale na różnego rodzaju olimpiadach, spartakiadach i zawodach potwierdziły słuszność tej decyzji i zapewnij naszej szkole czołową pozycję wśród innych szkół sportowych w kraju.
Spośród ważnych wydarzeń w działalności wychowawczo - dydaktycznej "Dwudziestki" na uwagę zasługuje zorganizowanie i rozpropagowanie Konkursu Recytatorskiego im. Wł. Broniewskiego. Od chwili nadania szkole imienia tego poety nauczyciele i uczniowie przygotowywali uroczyste akademie poświęcone twórczości patrona, poetyckie spotkania i występy recytatorów, które uczyły obcowania z literaturą i kulturą, rozwijały zainteresowania artystyczne, umacniały szacunek dla piękna poetyckiego słowa. Z okazji 10. rocznicy śmierci Wł. Broniewskiego uczniowie klas ósmych po przejściu eliminacji szkolnych wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim. B.Dychtoń E.Hobler, E.Szymczak, Wł.Galińska i M.Górska zajęły czołowe miejsca na szczeblu powiatu. Organizowanie konkursów poetyckich stało się odtąd chlubną tradycją naszej szkoły. Konkursy te przeprowadzano z coraz większym rozmachem zwłaszcza od roku 1977, dzięki inwencji i staraniom ówczesnej Pani dyrektor Z. Buryło.
W roku 1985 Szkoła Podstawowa Nr 20 poszerzyła zakres swojej działalności, stając się szkołą ćwiczeń dla zajęć praktyczno-technicznych Studium Nauczycielskiego. Dwie sale zostały wyposażone w odpowiednie pomoce i sprzęt, tworząc specjalistyczne klasopracownie.
W roku 1987 nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora. Funkcję tę objął Pan mgr Antoni Wacław, dzięki któremu przeprowadzono remont generalny budynku.
W roku 1989 dyrektorem szkoły został Pan mgr Andrzej Kot. Jedną z wielu jego zasług jest zainicjowanie działalności charytatywnej we współpracy z parafią mościcką, kierowaną do roku 1991 przez ks. prałata Jana Reca. Do akcji tej dobrowolnie dołączyli się nauczyciele i osoby prywatne, uzyskując pieniądze na darmowe obiady dla dzieci biednych oraz na pomoc finansową dla rodzin najuboższych. Pan dyrektor zadbał również o wprowadzenie ciekawych innowacji w systemie nauczania. Do nich należą przede wszystkim comiesięczne "spotkania muzyczne", na które przybywają zaproszeni artyści, wzbudzając swoimi występami duże zainteresowanie wśród młodzieży. Swoistą atrakcją jest również zorganizowanie od roku 1990 tzw. "zielonej szkoły" - corocznego wyjazdu młodszych klas wraz z nauczycielami na wypoczynek do Krynicy i, Jodłówki Tuchowskiej. W ramach Ogniska Pracy Pozaszkolnej w szkole prowadzona jest ponadto nauka języka angielskiego oraz gry na pianinie. Na uwagę zasługuje także współpraca z Mościccką Fundacją Kultury, która przejawia się np. we wspólnym organizowaniu Konkursu Recytatorskiego im. Wł. Broniewskiego. Dyrekcja utrzymuje również ścisłe kontakty z Teatrem im. L. Solskiego, dzięki którym uczniowie często uczestniczą w przedstawieniach i widowiskach.. W ramach działalności Szkoły Sportowej uczniowie wyjeżdżają często na zawody i wypoczynek za granicę, np. do Rumunii, Francji, Słowacji, Niemiec, byłego ZSRR.
Opracowała mgr Agnieszka Raszka