Samorząd Uczniowski

XIII. Samorząd Uczniowski jest reprezentantem całej społeczności uczniowskiej Zespołu i współgospodarzem szkoły. Jego przedstawiciele są rzecznikami uczących się dzieci i młodzieży. Współpracuje z organizacjami działającymi na terenie Zespołu i ich opiekunami. Przedstawiciele samorządu wybierani są na forum klasy ( samorząd klasowy ), oraz ogólnoszkolnym ( Zarząd Samorządu Uczniowskiego ). Autonomiczny samorząd posiadają klasy najmłodsze ( I - III ) szkoły podstawowej. Przewodniczącego samorządu klasowego oraz jego członków wybiera klasa w głosowaniu powszechnym - każdorazowo - na początku roku szkolnego ( wrzesień ).

XIV. Zarząd Samorządu Uczniowskiego wybierają uczniowie klas III - VI szkoły podstawowej oraz gimnazjum w głosowaniu bezpośrednim, powszechnym, równym, i tajnym spośród swobodnie zgłoszonych kandydatów. Zarząd składa się z 20 przedstawicieli. Wybory odbywają się pod koniec roku szkolnego ( maj lub czerwiec ). Przygotowuje je ustępujący Zarząd. Wybrani członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje w następnym roku szkolnym. Uczniowie biorący udział w wyborach samorządowych muszą wyrazić zgodę na kandydowanie. Ilość kandydatów winna co najmniej dwa razy przewyższać liczbę miejsc mandatowych, jak również odzwierciedlać proporcje uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Za wybranych członków Zarządu uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.

XV. Na pierwszym posiedzeniu Zarządu zwołanym na początku roku szkolnego ( nie później niż 20 września ) wybiera on ze swego grona Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego i zwykłą większością dwóch zastępców. Zarząd opracowuje program działalności samorządu, powołuje sekcje i komisje, oraz ich przewodniczących. Zebrania Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na dwa miesiące. Uczestniczą w nich z głosem doradczym opiekunowie samorządu, a także zaproszeni nauczyciele. Pracą Zarządu kierują Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego i zastępcy. Przewodniczący reprezentuje samorząd wobec organów szkoły i na zewnątrz.

XVI. Przedstawiciele Samorządu mają prawo:

  1. przedstawiać Dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej wnioski i opinie dotyczące uczących się dzieci i młodzieży, a w szczególności praw uczniów, programów nauczania, celów i stawianych wymagań zawartych w Szkolnym Systemie Oceniania;
  2. organizować - w porozumieniu i za zgodą Dyrektora - działalność kulturalną, oświatową, sportową, charytatywną oraz rozrywkową zgodnie z potrzebami uczniów i możliwościami szkoły;
  3. wpływać na organizację życia szkolnego w kierunku zachowania właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań prze uczniów;
  4. wydawać gazetkę szkolną;
  5. wykorzystywać radiowęzeł do celów szkolnych i organizacyjnych, prowadzić działalność informacyjną na tablicach ściennych, zwoływać apele samorządu;
  6. prowadzić działalność gospodarczą oraz gromadzić fundusze na książeczce oszczędnościowej;
  7. wnioskować do Dyrektora o przyznanie uczniom pomocy materialnej;
  8. typować uczniów do pocztu sztandarowego;
  9. delegować członków Zarządu na posiedzenia Rady Pedagogicznej, gdy omawiane są problemy dotyczące życia społeczności uczniowskiej;
  10. wybrać spośród nauczycieli opiekunów, którzy zaakceptowani przez Dyrektora pełnią rolę doradczą.

XVII. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego winni wzorowo przestrzegać przepisów szkolnych, sumiennie wykonywać powierzone zadania i uczestniczyć w pracach samorządu, brać udział w zebraniach.

Opracował Zarząd Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół Sportowych.
Tarnów, wrzesień 2000.