OBOWIAZKOWE ZEBRANIA Z RODZICAMI
(OBECNOŚĆ WSZYSTKICH NAUCZYCIELI OBOWIAZKOWA)

Szk. Podstawowa

Gimnazjum

Termin

Godz. 16:30

Godz. 17:30

7.09.2016

Godz. 16:30

Godz. 17:30

21.12.2016

19.12.2016r – wstępna klasyfikacja

Godz. 16:30

Godz. 17:30

25.01.2016

25.01.2017 r– klasyfikacja semestralna uczniów

Godz. 16:30

Godz. 17:00

22.03.2017 r

Godz. 16:30

Godz. 18:00

17.05.2017 r

15.05.2017 r –wstępna  klasyfikacja końcowa

26.06.2017 r – klasyfikacja końcowa

  1. Wszyscy nauczyciele uczący w Szkole Podstawowej lub Gimnazjum winni w trakcie zebrań dyżurować i udzielać informacji rodzicom uczniów, którzy zwrócą się z taką prośbą.
  2. Zmiana terminu zebrania może zostać dokonana tylko
    w wyjątkowej sytuacji i za zgodą Dyrektora szkoły.
  3. Numery sal lekcyjnych, w których odbywać się będą zebrania zostaną wywieszone w pokoju nauczycielskim i przy wejściu do szkoły.
  4. Konsultacje indywidualne odbywają się przez poszczególnych nauczycieli w indywidualnych terminach podanych do wiadomości uczniów i rodziców.
  5. Konsultacje grupowe organizowane przez wychowawców klas odbywają się na dotychczasowych zasadach – pierwsza środa miesiąca ( o ile nie ma ogólnoszkolnych zebrań w danym miesiącu).
  6. Przypominam, że na zebraniach po klasyfikacji wstępnej rodzice winni zapoznać się z proponowanymi ocenami klasyfikacyjnymi ( szczególnie niedostatecznymi).
SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW
REKRUTACJA 2017-2018
GIMNAZJALNY OŚRODEK SZKOLENIA
SPORTOWEGO MŁODZIEŻY
W TARNOWIE
WYMIANA ZAGRANICZNA
SZKOŁY PARTNERSKIE
SEKCJA PŁYWACKA
UKS Sokół-Mościce
STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW
I PRZYJACIÓŁ SZKOŁY

Grupa Azoty logo   logo zks unia small   zbach logo   tvw logo  

­