OBOWIAZKOWE ZEBRANIA Z RODZICAMI
(obecność wszystkich nauczycieli obowiazkowa)

Szk. Podstawowa

Gimnazjum

Termin

Godz. 1630

Godz. 1730

5.09.2018

Godz. 1630

Godz. 1730

17.10.2018

10.12.2018r – wstępna klasyfikacja

Godz. 1630

Godz. 1730

12.12.2018

11.01.2019 r– klasyfikacja śródroczna uczniów

Godz. 1630

Godz. 1730

30.01.2019

Godz. 1630

Godz. 1700

27.03.2019

13.05.2019 r –wstępna  klasyfikacja końcowa

Godz. 1630

Godz. 1800

15.05.2019

13.06.2019 r – klasyfikacja końcowa

  1. Wszyscy nauczyciele uczący w Szkole Podstawowej lub Gimnazjum winni w trakcie zebrań dyżurować i udzielać informacji rodzicom uczniów, którzy zwrócą się z taką prośbą.
  2. Zmiana terminu zebrania może zostać dokonana tylko
    w wyjątkowej sytuacji i za zgodą Dyrektora szkoły.
  3. Numery sal lekcyjnych, w których odbywać się będą zebrania zostaną wywieszone w pokoju nauczycielskim i przy wejściu do szkoły.
  4. Konsultacje indywidualne odbywają się przez poszczególnych nauczycieli w indywidualnych terminach podanych do wiadomości uczniów i rodziców.
  5. Konsultacje grupowe organizowane przez wychowawców klas odbywają się na dotychczasowych zasadach – pierwsza środa miesiąca ( o ile nie ma ogólnoszkolnych zebrań w danym miesiącu).
  6. Przypominam, że na zebraniach po klasyfikacji wstępnej rodzice winni zapoznać się z proponowanymi ocenami klasyfikacyjnymi ( szczególnie niedostatecznymi).

 

CO RODZIC POWINIEN WIEDZIEĆ
W NOWYM ROKU SZKOLNYM
2017/2018
PLAN LEKCJI
SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM
GIMNAZJALNY OŚRODEK SZKOLENIA
SPORTOWEGO MŁODZIEŻY
W TARNOWIE
WYMIANA ZAGRANICZNA
SZKOŁY PARTNERSKIE
SEKCJA PŁYWACKA
UKS Sokół-Mościce
STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW
I PRZYJACIÓŁ SZKOŁY

       tarnowski uniwersytet pierwszego wieku logo m gornikobserwatorium

­