(na podstawie Statutu ZSSportowych: stan prawny na dzień 1.09.2016 r)

§ 57

 1. Uczeń ma obowiązek:
  1. aktywnie uczestniczyć w lekcjach, systematycznie i starannie odrabiać prace domowe i prowadzić zeszyty przedmiotowe,
  2. regularnie uczęszczać do Zespołu, nie spóźniać się na lekcje.
   Spóźnienia nieusprawiedliwione sumują się – 3 takie spóźnienia traktuje się jako godzinę nieusprawiedliwioną. Usprawiedliwienie spóźnienie na lekcję rozstrzyga nauczyciel prowadzący zajęcia bezpośrednio po zakończonej lekcji. Usprawiedliwienie spóźnienia znaczy się w dzienniku lekcyjnym symbolem $u.
  3. usprawiedliwiać w terminie do 10 dni u wychowawcy każdą nieobecność na lekcjach,
  4. znać kryteria ocen z zachowania,
  5. zostawiać w szatni obuwie i odzież wierzchnią,
  6. dbać o odpowiedni wygląd, w tym:
   1. dbać o higienę osobistą, estetykę ubioru i wyglądu, nieużywanie szkodliwych dla organizmu ludzkiego środków chemicznych do zmiany swojego wyglądu, ład i porządek w klasie i w szkole, przebieranie obawia, nie śmiecenie,
   2. młodzież powinna nosić stroje schludne, czyste, skromne ( tzn. pozbawione zbyt dużych, prowokujących wycięć i dekoltów- zasłaniające np. brzuch, ramiona, odznaczające się stonowaną kolorystyką, a uczniowie powinni nosić długie spodnie),
   3. strój odświętny uczennicy obejmuje: białą bluzkę i granatową bądź czarną spódnicę - względnie eleganckie spodnie, uczniowie zaś powinni mieć białą koszulę, krawat, ciemne spodnie,
  7. okazywać szacunek każdemu człowiekowi, w szczególności rodzicom, nauczycielom, personelowi szkolnemu i rówieśnikom,
  8. szanować sprzęt szkolny ponosząc odpowiedzialność materialną za dokonane zniszczenia,
  9. dbać o zdrowie i bezpieczeństwo własne i kolegów,
  10. podczas przerw przebywać wyłącznie na terenie obiektów szkolnych, ponosząc pełną odpowiedzialność za samowolne wymykanie się spod nadzoru opiekunów,
  11. przestrzegać zasad kultury bycia i słowa,
  12. dbać o honor i tradycje Zespołu oraz współtworzenie jej autorytetu,
  13. będąc sportowcem uczestniczyć w zajęciach szkolenia sportowego przewidzianego dla uczniów oddziału sportowego (są to zajęcia dodatkowe obowiązkowe), brać udział w zawodach, obozach sportowych, usprawiedliwiać u trenera nieobecności, posiadać aktualną kartę zdrowia, przestrzegać Regulaminu uzyskiwania pomocy socjalnej. W uzasadnionych przypadkach wicedyrektor koordynujący  działalność sportową Zespołu może zawiesić ucznia w prawach ucznia sportowca,
  14. przestrzegać zasad korzystania z telefonów komórkowych i innych
   urządzeń elektronicznych w trakcie zajęć lekcyjnych. Telefony uczniowie na lekcjach zobowiązani są mieć wyłączone schowane. W przypadku nie przestrzegania powyższego zakazu, nauczyciel ma obowiązek odebrania telefonu lub innego sprzętu elektronicznego i przekazanie go do sekretariatu szkoły.
   Wymienione urządzenia z sekretariatu może odebrać osobiście tylko rodzic lub prawny opiekun ucznia.
 2. Uczeń winien ubierać strój galowy podczas uroczystości szkolnych i państwowych.
  1. na strój galowy dla dziewcząt składają się:  spódnica koloru ciemnego, biała bluzka z długimi lub krótkimi rękawami. Uczennica może założyć sweter lub żakiet ciemnego koloru,
  2. na strój galowy dla chłopców składają się: długie spodnie koloru ciemnego, biała koszula z długimi lub krótkimi rękawami. Uczeń może założyć krawat lub marynarkę.
CO RODZIC POWINIEN WIEDZIEĆ
W NOWYM ROKU SZKOLNYM
2017/2018
PLAN LEKCJI
SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM
GIMNAZJALNY OŚRODEK SZKOLENIA
SPORTOWEGO MŁODZIEŻY
W TARNOWIE
WYMIANA ZAGRANICZNA
SZKOŁY PARTNERSKIE
SEKCJA PŁYWACKA
UKS Sokół-Mościce
STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW
I PRZYJACIÓŁ SZKOŁY

       tarnowski uniwersytet pierwszego wieku obserwatorium

­