Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej
Przewodnicząca: Anna Dziki
Zastępcy: Joanna Kwaśniak, Agnieszka Mytnik

Sekcja organizacyjna

Przewodnicząca: Dobromiła Słowińska
 • Paulina Janiga
 • Klaudia Kipiela
 • Magdalena Żurowska
 • Aleksandra Szupińska
 • Marcin Drwal
 • Artur Szumlański

Sekcja porządkowa

Przewodniczący: Jadwiga Wytrwał
 • Nina Mach
 • Klaudia Skrzyniarz
 • Agnieszka Sabat
 • Rafał Tarka
 • Michał Józefów
 • Michał Wrona
 • Patryk Urasiński

Sekcja kulturalno-oświatowa

Przewodniczący: Przemysław Kuboń
 • Weronika Wrona
 • Sabina Stoszko
 • Małgorzata Bronicka
 • Natalia Fronc
 • Karolina Trytko
 • Aleksandra Janiga
 • Patrycja Filip
 • Monika Wielgus

Sekcja porządkowa

Przewodnicząca : Dominika Kurtyka
 • Kinga Kuca
 • Małgorzata Miterka
 • Adriana Bożek
 • Sebastian Nachel

Samorząd Uczniowski Gminazjum
Przewodniczący: Adrian Jasiak 3b
Zastępcy:
Klaudia Wodzisz 3c, Kamil Szumlański 3a

Sekcja organizacyjna

Przewodniczący: Agnieszka Bokwa 3b
 • Ewelina Suwała 3b
 • Aleksandra Witek 3b
 • Klaudia Koczwara 1a
 • Julia Kubala 1b
 • Bernadetta Kasińska 1b
 • Kacper Gondek 1a
 • Bartłomiej Moryń 1b

Sekcja kulturalno-oświatowa

Przewodnicząca: Kamila Derus 3c
 • Karolina Majorek 3c
 • Sara Tutunciu 2c
 • Grzegorz Piwowarski 2c
 • Kacper Szepielak 2c
 • Kamil Kuzara 2c
 • Magdalena Strojny 3c

Sekcja sportowa

Przewodnicząca: Mateusz Zagórski 3a
 • Konrad Lech 1c
 • Adrian Zachariasz 1c
 • Szymon Gwiazda 1c
 • Przemysław Kosiaty 2d
 • Patryk Chudoba 2d
 • Adrian Szwed 2a
 • Paweł Miczek 2a

Poczet sztandarowy

 • Żaklina Kozioł 3c
 • Karolina Trytko  3c
 • Mateusz Bochenek 3c
Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:
 • p. Małgorzata  Dziki
 • p. Jolanta Wierzchowiec
 • p. Sławomir Podgórski
Strona internetowa Samorządu Uczniowskiego:
 • Agnieszka Dziki,
 • Agnieszka Chrzanowska


Cele działania Samorządu:
 1. Aktywizowanie życia społecznego w szkole
 2. Ukształtowanie zainteresowań życiem i działalnością społeczną
 3. Zachęcanie do angażowania się w sprawy szkoły
 4. Kształtowanie nawyków efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie (liczenie się z potrzebami innych, gotowość wzajemnej pomocy, tolerancja, ofiarność dla zespołu)
 5. Kształtowanie umiejętności racjonalnego organizowania i kulturalnego spędzania wolnego czasu
 6. Uczenie gotowości podejmowania obowiązków i odpowiedzialności za ich realizację
 7. Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej
 8. Inicjowanie projektów uczniowskich dotyczących problemów szkoły
 9. Informowanie całej społeczności uczniowskiej o swoich przedsięwzięciach
 10. Dbanie o całokształt swej działalności i o dobre imię szkoły
 11. Samorząd Uczniowski Gimnazjum nr 9 w Tarnowie, zwany dalej SU, działa w oparciu o art. 55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7.09.1991 oraz Statut Zespołu Szkół Sportowych w Tarnowie.
 12. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Ich reprezentantami są: Rada SU i samorządy klasowe.
 13. Kadencja Rady Samorządu Uczniowskiego trwa jeden rok szkolny. 
 14. Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego odbywają się w czerwcu, a działalność nowo wybranej Rady rozpoczyna się z pierwszym dniem nowego roku szkolnego. 
 15. pośród swych członków Rada wybiera Przewodniczącego SU. 
 16. Rada Samorządu Uczniowskiego składa się z: 
  1. przewodniczącego
  2. dwóch zastępców
  3. skarbnika
  4. sekretarza
  5. przewodniczących sekcji powołanych przez Radę SU
 1. Samorządem Uczniowskim opiekuje się nauczyciel wybrany przez Radę Pedagogiczna.
 2. Samorząd Uczniowski może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi szkoły wnioski we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów takich jak:
  1. prawo do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami
  2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu
  3. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań
  4. prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej
  5. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem szkoły
  6. prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego.
  1. Plan pracy Rady Samorządu Uczniowskiego powinien korelować z rocznym planem pracy szkoły.
  2. Zebrania Rady Samorządu Uczniowskiego przygotowuje i prowadzi przewodniczący. On też odpowiedzialny jest za powiadamiania o terminie zebrania wszystkich członków Rady oraz jej opiekuna.
  3. Samorząd Uczniowski dysponuje swym funduszem zgromadzonym na książeczce Samorządu Uczniowskiego.

Regulamin dyskotek szkolnych
 1. Dyskoteka jest zorganizowana tylko dla uczniów naszego gimnazjum.
 2. Dyskoteka odbywa się w wyznaczonym czasie, wcześniej ustalonym
 3. z dyrekcją szkoły.
 4. Wstęp na dyskotekę - po wykupieniu wejściówki.
 5. Na dyskotece obowiązuje zmiana obuwia. Obowiązuje obuwie szkolne. Brak zmienionych butów powoduje zakaz wstępu na dyskotekę.
 6. Na dyskotece obowiązuje regulamin zachowania uczniów w szkole.
 7. Opiekę podczas dyskoteki sprawują osoby dorosłe: dwóch nauczycieli
 8. i dwóch rodziców (uczniów klas III gimnazjum).
 9. Obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów oraz posiadania lub spożywania napojów alkoholowych. Złamanie tego zakazu spowoduje przerwanie i natychmiastowe zakończenie dyskoteki.
 10. Uczniowie którzy wagarują mają zakaz uczestnictwa w dyskotekach szkolnych.
 11. Grupa organizująca dyskotekę odpowiada za powierzone jej funkcje.

CO RODZIC POWINIEN WIEDZIEĆ
W NOWYM ROKU SZKOLNYM
2017/2018
PLAN LEKCJI
SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM
GIMNAZJALNY OŚRODEK SZKOLENIA
SPORTOWEGO MŁODZIEŻY
W TARNOWIE
WYMIANA ZAGRANICZNA
SZKOŁY PARTNERSKIE
SEKCJA PŁYWACKA
UKS Sokół-Mościce
STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW
I PRZYJACIÓŁ SZKOŁY

       tarnowski uniwersytet pierwszego wieku logo m gornikobserwatorium

­