System motywacyjny dla ucznia

(na podstawie Statutu ZSSportowych: stan prawny na dzień 1.09.2016 r)

§ 58.

Jako system motywacyjny dla ucznia stosuje się nagrody i kary.

 1. Nagrodę może otrzymać klasa, grupa uczniów lub jeden uczeń.
 2. Nagroda jest przyznawana za wyniki w nauce, pracę na rzecz zespołu lub środowiska, wzorową postawę moralną, wybitne osiągnięcia (konkursy przedmiotowe, zawody sportowe i inne).
 3. Nagroda może przybrać następujące formy:
  1. pochwała wychowawcy,
   1. indywidualnie,
   2. na forum klasy,
   3. wobec rodziców,
   4. z odnotowaniem w dokumentacji klasy - dzienniku lekcyjnym,
  2. pochwała Dyrektora szkoły :
   1. indywidualnie,
   2. publicznie na forum Zespołu ,
  3. świadectwo z wyróżnieniem,  SREBRNA lub ZŁOTA TARCZA,
  4. świadectwo z wyróżnieniem (biało-czerwonym paskiem) otrzymują uczniowie, którzy uzyskali w wyniku rocznej klasyfikacji średnią ocen  z przedmiotów obowiązkowych co najmniej 4,75 i co najmniej ocenę bardzo dobrą 
   z zachowania.,
  5. SREBRNĄ TARCZĘ otrzymuje absolwent Szkoły, który uzyskał
   świadectwo z wyróżnieniem kolejno w klasach IV, V, VI, oraz  uzyskał 75% punktów ze sprawdzianu po klasie VI,
  6. ZŁOTĄ TARCZĘ otrzymuje absolwent Gimnazjum, który uzyskał świadectwo
   z wyróżnieniem kolejno w klasach I, II, III,
  7. Dyplom uznania przyznany przez Dyrektora szkoły  na wniosek wychowawcy,
  8. List pochwalny adresowany do rodziców(prawnych opiekunów) wyróżnionych absolwentów klas VI i III gimnazjalnych, wręczony podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego,
  9. Nagroda książkowa lub rzeczowa przyznana przez wychowawcę,
  10. Dofinansowanie do wycieczki szkolnej na wniosek wychowawcy,
  11. Powołanie do kadry wojewódzkiej lub kadry Polski w danej dyscyplinie sportu,
 4. Samorząd Uczniowski występuje do Dyrektora szkoły  o przyznanie tytułu  SZKOLNEGO LAURA, którego Regulamin przyznawania nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.
 5. Z wnioskiem o nagrodę może wystąpić wychowawca, trener, pracownik Zespołu, Samorząd Uczniowski, osoby spoza Zespołu.
 6. Kara jest wynikiem:
  1. nieprzestrzegania Statutu Zespołu, zarządzeń osób lub instytucji uprawnionych do ich wydawania,
  2. naruszania przepisów szkolnych i poza szkolnych,
  3. rażącego naruszania norm, zasad współżycia społecznego,
  4. deprawującego, szkodliwego wpływu na rówieśników,
  5. powtarzania wykroczeń.
 7. Kara może przybrać następujące formy:
  1. upomnienie udzielone przez wychowawcę:
  2. a) indywidualnie,
   b) na forum klasy,
   c) na forum Zespołu,
   d) w obecności rodziców ucznia,
   2) nagany udzielonej przez Dyrektora szkoły:
  3. indywidualnie,
  4. na forum  Zespołu,
  5. odsunięcie od treningów, zawodów sportowych, uczestnictwie w wycieczce, wstrzymania dopłat do świadczeń socjalnych, zawieszenie prawa do reprezentowania Zespołu  na zewnątrz,
  6. nagana Rady Pedagogicznej z zagrożeniem przeniesienia do innej klasy lub szkoły,
  7. przeniesienie do innej klasy,
  8. wniosek do Kuratora Oświaty o przeniesienie do innej szkoły.
 8. Kary za nieprzestrzeganie noszenia jednolitego stroju szkolnego:
  1. upomnienie wychowawcy,
  2. powiadomienie rodziców,
  3. zakaz uczestnictwa w imprezach szkolnych i klasowych,
  4. przymusowe uczestnictwo ( na wniosek wychowawcy) w dodatkowych zajęciach dydaktycznych po skończonych  lekcjach w danym dniu zakończone sprawdzeniem zdobytych wiadomości przez nauczyciela danego, lub pokrewnego przedmiotu.  Sprawdzenie wiadomości podlega ocenie z wpisem do dziennika lekcyjnego
 9. W przypadku kary przewidzianej w ust.7 pkt.2 i 4 informacja winna mieć formę pisemną potwierdzoną podpisem rodziców (prawnych opiekunów) ucznia, lub potwierdzona wysłaniem listu poleconego.
 10. Dyrektor szkoły występuje z wnioskiem do Małopolskiego Kuratora Oświaty
  w przypadku określonym   w ust. 7 pkt. 6 po podjęciu uchwały przez Radę Pedagogiczną.
 11. Rada Pedagogiczna podejmuje uchwałę, o której mowa w ust. 10 w następujących okolicznościach:
  1. kiedy uczeń wielokrotnie w rażący sposób swoim postępowaniem uchybia postanowieniom Statutu Zespołu,
  2. kiedy będąc uczniem oddziału sportowego zaprzestał uprawiania sportu i swoim postępowaniem narusza postanowienia Statutu Zespołu,
 12. Nie mogą być stosowane kary naruszające  nietykalność i godność osobistą ucznia oraz kary cielesne.
 13. Uczniowie w terminie 3 dni mogą składać odwołanie do Rady Pedagogicznej od nałożonej na nich kary. Na najbliższym posiedzeniu Rada Pedagogiczna podejmuje stosowną decyzję.
 14. Uczniowie w terminie 3 dni mogą składać odwołanie do Rady Pedagogicznej od nałożonej na nich kary:
  1. uczeń lub jego rodzice mogą odwołać się od zastosowanej kary do wychowawcy lub dyrektora szkoły.
  2. odwołanie od zastosowanej kary do Dyrektora szkoły wnosi się na piśmie.
  3. po rozpatrzeniu zasadności odwołania kara może być utrzymana, obniżona lub anulowana.
  4. decyzja o utrzymaniu kary powinna być uzasadniona ustnie, a wyjątkowych przypadkach pisemnie.
  5. uczeń lub rodzice niezadowoleni z załatwienia odwołania przez wychowawcę mają prawo odwołać się do Dyrektora szkoły. Decyzje Dyrektora szkoły w tym trybie postępowania są ostateczne, z wyjątkiem skreślenia z listy uczniów.