GOSSM 5VW dniu 5 maja ( czwartek ) 2016 r. o godz. 17.00 na boisku ze sztuczną trawą Zespołu Szkół Sportowych w Tarnowie odbędą sie testy sprawnościowe dla kandydatów do klasy pierwszej GOSSM Tarnow. Zbiórka kandydatów o godz. 16.40 na boisku. Test obejmuje sześć prób: 1. Bieg na dystansie 30m, 2. Wyskoko dosiężny, 3.Prowadzenie pilki slalomem" po kopercie ", 4. Chwyt piłki z upadkiem ( tylko bramkarze) 5. Uderzenie piłki noga do celu, 6. Test gra 4x4 lub 5x5.

TEST dla kandydatów do GOSSM – na rok szkolny 2016 / 2017

1. Bieg na dystansie 30 m

Miejsce: boisko piłkarskie ze sztuczną trawą.

 • Sposób wykonania: zawodnicy startują z pozycji wysokiej (dowolna postawa stojąca), start następuje na

  sygnał „gotów – start”.

 • Ocena: czas mierzony za pomocą 2 stoperów elektronicznych z dokładnością do 0,01 s

 • zawodnik wykonuje próbę dwukrotnie z zachowaniem przerwy wypoczynkowej (3–5 min), a ocenę stanowi czas lepszego biegu

  Punktacja:

  poniżej 5.00 s – 5 pkt,   5.01–5.15 s – 4 pkt,   5.16–5.30 s – 3 pkt,   5.31–5.45 s – 2 pkt,   5.46–5.60 s – 1 pkt

  powyżej 5.60 s – 0 pkt

  2. Wyskok dosiężny

  Miejsce: sala gimnastyczna, miejsce z odpowiednim podłożem.

 • Sposób wykonania: dla określenia dosięgu wzwyż bez podskoku zawodnik staje twarzą do ściany w miejscu, gdzie zawieszona jest tablica – miejsce z podziałką centymetrową (w odległości 10 cm). Stojąc na całych stopach, należy wyciągniętym ramieniem dotknąć tablicy palcami, zaznaczając najwyższy punkt dotyku; następnie stojąc bokiem do ściany (w odległości nie mniejszej niż 15 cm), zawodnik wykonuje najpierw przysiad z przedmachem ramion w tył, a następnie wyskok w górę z dotknięciem palcami jak najwyżej tablicy – miary. ślad dotknięcia musi być wyraźnie zaznaczony na tablicy. Próbę wykonuje się dwukrotnie z zachowaniem przerwy wypoczynkowej (1–5 min).

 • Ocena: zalicza się lepszy wynik z dwóch prób. Wynikiem tym jest mierzona w centymetrach odległość między śladami na tablicy (pozycja stojąca, wyskok).

  Punktacja:

  powyżej 55 cm – 5 pkt,     54–50 cm – 4 pkt,     49–45 cm – 3 pkt,       44–40 cm – 2 pkt,     39–35 cm – 1 pkt,

  poniżej 35 cm – 0 pkt

  3. Prowadzenie piłki slalomem „po kopercie” (tylko zawodnicy z pola gry)

  Miejsce: boisko ze sztuczną trawą.

 • Sposób wykonania: na wybranym miejscu oznaczyć prostokąt o wymiarach 5 × 3 m. Na wszystkich rogach

  tego prostokąta A, B, D, E i w jego środku C na przecięciu się przekątnych należy postawić słupki – pachołki o wysokości co najmniej 30 cm. Ćwiczący staje obok chorągiewki stąd na komendę „gotów – start” prowadzi piłkę,

  przebiega następującą drogę: A – B – C – D – E – C – A, omijając przy tym słupki- – pachołki, wykonuje 3

  nieprzerwane obiegi (rysunek 7).

 • Ocena: czas mierzony za pomocą 2 stoperów elektronicznych z dokładnością do 0,01 s; zawodnik wykonuje próbę dwukrotnie z zachowaniem przerwy wypoczynkowej (5 min), a ocenę stanowi czasu szybszego trzykrotnego prowadzenia piłki „po kopercie”.

  Punktacja:

  poniżej 29.00 s – 5 pkt,   29.01–35.00 s – 4 pkt, 35.01–41.00 s – 3 pkt,   41.01–47.00 s – 2 pkt,   47.01–53.00 s – 1 pkt

  powyżej 53 s – 0 pkt

  4. Chwyt piłek z upadkiem (tylko bramkarze)

  Miejsce: boisko ze sztuczną trawą.

 • Sposób wykonania: na wysokości słupków bramkowych w odległości 0,5 m od zewnętrznych krawędzi każdego z nich, prostopadle do linii bramkowych, ustawić po jednej piłce. Trzecią piłkę ustawić w odległości 5,5 m od środka bramki; bramkarz staje na środku bramki (przodem do boiska) w postawie bramkarskiej (tak aby stopy dotykały linii bramkowej). Na komendę „gotów – start” biegnie krokiem odstawno- dostawnym lub przekładanką w kierunku prawego słupka i chwyta piłkę z upadkiem na prawy bok; następnie wstając, odrzuca piłkę i porusza się w ten sam sposób w kierunku lewego słupka; chwyta z upadkiem na lewy bok drugą piłkę, ponownie wstając odrzuca piłkę i biegnie do piłki ustawionej na linii pola bramkowego; chwyta ją z upadkiem w przód (tzw. nakrywką).

 • Ocena: czas mierzony jest z dokładnością do 0,01 s przez dwie osoby na dwóch stoperach elektronicznych

  od momentu podania komendy do chwili złapania trzeciej piłki. Bramkarz wykonuje próbę dwukrotnie

  w ciągu 3 min, a ocenę stanowi czas uzyskany w lepszej próbie.

  Punktacja:

  poniżej 5,45 s – 5 pkt,   5,46–6,00 s – 4 pkt,   6,01–6,55 s – 3 pkt,     6,56–7,10 s – 2 pkt,     7,11–7,65 s – 1 pkt

  powyżej 7,65 s – 0 pkt

  5. Uderzenie piłki nogą do celu

  Miejsce: boisko ze sztuczną trawą.

 • Sposób wykonania: zawodnik uderza, stojącą w wyznaczonym punkcie, piłkę do celu oddalonego o 25 m

  (kwadrat o boku 5 m). Bliższy bok kwadratu jest oddalony od linii uderzenia o 25 m. Z dowolnego rozbiegu należy wykonywać uderzenia piłki wewnętrznym podbiciem stopy na przemian nogą prawą i lewą.

  Punktacja:

  9–10 trafień – 5 pkt,   8–7 trafień – 4 pkt,   6–5 trafień – 3 pkt,     4–3 trafienia – 2 pkt,   2–1 trafienia – 1 pkt

  0 trafień – 0 pkt

  6. Test gra 4 × 4 lub 5 × 5

 • Sposób wykonania: na wyznaczonym polu gry (o wymiarach 30 × 40 m z bramkami 5 × 2 m) zawodnicy

  współzawodniczą w losowo dobranych zespołach 4- lub 5-, a nawet 6-osobowych (4 lub 5 graczy w polu

  bez bramkarzy lub z bramkarzem); każdy zawodnik uczestniczy (w różnych składach personalnych) w co

  najmniej dwóch 12–15-minutowych grach o łącznym czasie trwania 24–30 min

 • Oceny poziomu umiejętności gry (skuteczność wykonywania indywidualnych działań ofensywnych i defensywnych, zdolności do gry kombinacyjnej – umiejętności współdziałania, trafność podejmowania decyzji) każdego zawodnika dokonuje na arkuszu obserwacyjnym, niezależnie od siebie, co najmniej 3 trenerów (skala od 1 do 5 pkt: 5 – zawsze skuteczny, 4 – zazwyczaj skuteczny, 3 – czasami skuteczny, 2 – rzadko skuteczny, 1 – prawie zawsze nieskuteczny, 0 – zawsze nieskuteczny); średnia arytmetyczna ocen trenerów stanowi ocenę końcową w jednej grze.

  Punktacja:

  średnia arytmetyczna sumy punktów otrzymanych we wszystkich grach stanowi ocenę końcową w teście grze.

Przeliczone na punkty rezultaty otrzymane w testach motorycznych i test grze sumuje się i na tej podstawie ustala ostateczny ranking kandydatów do GOSSM. Suma punktów uzyskanych w testach sprawności fizycznej ogólnej, ukierunkowanej i test grze decyduje o przyjęciu kandydata do GOSSM.

CO RODZIC POWINIEN WIEDZIEĆ
W NOWYM ROKU SZKOLNYM
PLAN LEKCJI
SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM
STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW
I PRZYJACIÓŁ SZKOŁY
WYMIANA ZAGRANICZNA
SZKOŁY PARTNERSKIE
SEKCJA PŁYWACKA
UKS Sokół-Mościce

       tarnowski uniwersytet pierwszego wieku logo m gornikobserwatorium

­