Koncepcja funkcjonowania
WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA SZKOLENIA SPORTOWEGO MŁODZIEŻY –
oddział w Tarnowie

Gimnazjalny Ośrodek Szkolenia Sportowego w Tarnowie

w Zespole Szkół Sportowych
w Tarnowie
 

mzpn

Małopolski Zwiżek
Piłki Nożnej 

                

GMT

Gmina Miasta
Tarnowa

 1. Informacje wstępne

Celem tworzenia klas piłkarskich w Wojewódzkim Ośrodku Szkolenia Sportowego Młodzieży ( WOSSM)  jest ogólne usportowienie uczniów - zawodników, doskonalenie umiejętności z zakresu techniki i taktyki piłki nożnej. Ponadto wyłonienie młodzieży najbardziej utalentowanej sportowo. W ciągu trzech lat zakłada się wyszkolenie  zawodnika uniwersalnego pod względem taktycznym i technicznym, który po dalszym szkoleniu w kategorii juniora przygotowany będzie do gry na poziomie ekstraklasy lub co najmniej I ligi. Jednocześnie dużą wagę przykłada się do dobrych wyników w nauce zmierzając do kompleksowego rozwoju poprzez  godzenie nauki ze sportem. Równie ważne są cele wychowawcze, jakie chcemy osiągnąć
w pracy z młodzieżą w ośrodku. Celami WOSSM jest:

  1. systematyczne poznawanie procesu szkolenia w zakresie piłki nożnej,
  2. wspomaganie harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczniów,
  3. rozwijanie i doskonalenie sprawności ruchowej i podstawowych cech motorycznych uczniów,
  4. wytwarzanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne i innych,
  5. uczestniczenie w systemie współzawodnictwa sportowego w ramach gry w klubach i reprezentacjach wojewódzkich i reprezentacjach Polski,
  6. wdrażanie do systematycznej i sumiennej pracy,
  7. harmonijny rozwój organizmu ucznia,
  8. rozwijanie inwencji twórczej ucznia,
  9. wdrażanie zasady „fair play”,
  10. wyrabianie w uczniach poczucia własnej wartości,
  11. opanowanie podstawowych wiadomości i umiejętności z zakresu wychowania fizycznego, objętych programem szkolnym,
  12. wdrażanie do samokontroli i samooceny,
  13. wyposażanie uczniów niezbędny zasób wiedzy o kulturze fizycznej.

Ważnym elementem funkcjonowania WOSSM są cele wychowawcze, w tym:

  1. kształtowanie pozytywnych postaw wobec aktywności ruchowej, sprawności fizycznej i zdrowia.
  2. kształtowanie pozytywnych postaw wobec uczciwej rywalizacji sportowej, zasad czystej gry, dążenia do osiągnięcia sukcesu i zwycięstwa w oparciu o poszanowanie przeciwnika.
  3. kształtowanie poszanowania dla zasad, reguł i regulaminów.
  4. kształtowanie pozytywnych postaw wobec potrzeby dążenia do doskonalenia i poszerzania własnych umiejętności, wiedzy i sprawności fizycznej oraz samokontroli i samooceny osiągnięć.

Podstawą funkcjonowania Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia Piłkarskiego Młodzieży oddział w Tarnowie ( WOSSM) jest podpisane porozumienie pomiędzy Małopolskim Związkiem Piłki Nożnej w Krakowie oraz Zespołem Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Tarnowie. Ośrodek działający w Tarnowie będzie oddziałem Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia Sportowego Młodzieży w Krakowie,
oś. Szkolne 18.
Podstawą prawną dla bieżącej działalności WOSSM oddział w Tarnowie jest:

  1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)
  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 V 2001 r. (Dz.U. 2001/61/624, 2002/10/96, 2003/146/1416, 2004/66/606, 2005/10/75, 2007/35/222 z późn. zmianami) w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół
  3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 października 2012 r. w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów sportowych, szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego (Dz. U. poz. 1129).

Główne zasady finansowania zawiera porozumienia MENiS - PZPN z dnia 27.04.2004 roku. Miasto Tarnów zabezpiecza środki na funkcjonowanie szkół w ramach dotacji oświatowej. Dodatkowe środki finansowe Ośrodek może otrzymywać od PZPN, Wojewódzkich ZPN, Urzędu Marszałkowskiego, sponsorów oraz wg ustaleń od rodziców - uczniów i klubów – zawodników.

 1. Nabór
  1. Przyjęcie do oddziału WOSSM realizowany będzie na podstawie obowiązujących zasad naboru do klas gimnazjalnych w Tarnowie, w tym Decyzji Małopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie naboru do szkół w województwie małopolskim. Dodatkowe warunki naboru w zakresie sportowym określone zostaną przez WOSSM w Krakowie i zamieszczone w Zarządzeniu Dyrektora Zespołu Szkół Sportowych w Tarnowie. Nabór do oddziału będzie realizowany ściśle w ramach współpracy szkoły i WOSSM w Krakowie.
  2. Warunki przyjęcia do oddziału WOSSM w Gimnazjum nr 9 określają wytyczne Polskiego Związku Piłki Nożnej, Wydziału Szkolenia Wojewódzkich ZPN i Dyrekcji Szkoły. Małopolski Związek Piłki Nożnej oraz Zespół Szkół Sportowych w Tarnowie ogłaszają nabór do szkoły WOSSM w pierwszej kolejności wśród członków szerokiej kadry odpowiednich roczników reprezentacji województwa, klubów biorących udział w najwyższej klasie rozgrywkowej oraz utalentowanych przedstawicieli okręgów i podokręgów. Przyjęcie do Ośrodka poparte musi zostać zgodą klubu macierzystego oraz zawarciem porozumienia między klubem macierzystym.
  3. Pozostali kandydaci do WOSSM muszą posiadać odpowiedni staż piłkarski (2-3 lata), występować w podstawowym składzie oraz zaliczyć w min 60 % test sprawnościowy. Warunkiem przystąpienia do sprawdzianu jest złożenie wniosku ucznia i rodzica, przedstawienie opinii Klubu oraz posiadanie zaświadczenia lekarskiego dopuszczające do uprawiania piłki nożnej.
  4. Szkoła WOSSM udostępniają zainteresowanym uczniom i rodzicom informacje o terminie, miejscu, warunkach przyjęć oraz zarządzeniu Dyrektora szkoły w sprawie rekrutacji.
  5. Uczniowie – zawodnicy tworzą osobny oddział klasowy w Gimnazjum nr 9 wchodzącym w skład Zespołu Szkół Sportowych w Tarnowie. Liczebność oddziału określa się na poziomie 24 uczniów z możliwością zwiększenia do 26 za zgodą organu prowadzącego. Minimalna liczba uczniów nie powinna być mniejsza niż 20 uczniów.
  6. Komisja rekrutacyjna decyduje ostatecznie o ilości przyjętych uczniów na każdy oddział. Uczniom zamiejscowym zapewnia się miejsce
   w bursie szkolnej lub dojazd do szkoły.
  7. Uczeń - zawodnik przyjęty do szkoły reprezentuje barwy swojego macierzystego klubu. W wyjątkowych przypadkach, na wniosek ucznia i rodzica, trener koordynator może na okres nauki w gimnazjum, zapewnić uczniowi bez przynależności klubowej lub grającemu w klubie nie posiadającym drużyny w najwyższej klasie rozgrywkowej w danej kategorii wiekowej grę w klubie w pobliżu miejsca nauki. Transfer do klubu w pobliżu miejsca nauki odbywa się na zasadach zgodnych z przepisami PZPN.
 2. Funkcjonowanie w zakresie dydaktycznym
  1. Uczniowie będą realizować obowiązujący w szkole Ramowy Plan nauczania zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną dla uczniów gimnazjum. Powoduje to, że pełna oferta edukacyjna skierowana do uczniów klas gimnazjalnych
   w Zespole Szkół Sportowych jest również możliwa do realizacji przez uczniów oddziału GOSSM. Uczniowie oddziału WOSSM będą mogli korzystać ze stołówki szkolnej na zasadach określonych dla uczniów szkoły.
  2. Uczniów – zawodników WOSSM obowiązuje ustanowione prawo oświatowe, w tym Statut Zespołu Szkół Sportowych w Tarnowie.
  3. Tworząc oddział klasowy uczniowie – zawodnicy będą pod opieką nauczyciela pełniącego funkcję wychowawcy klasy. Wychowawca będzie w swojej pracy ściśle współpracował z trenerami realizującymi szkolenie sportowe.
  4. Uczeń - zawodnik może być zwalniany z zajęć szkolnych Ośrodka tylko na podstawie zwolnienia lekarskiego lub konsultacji lekarza specjalisty opiekującego się zawodnikami Ośrodka. Kontuzja lub wyłączenie z treningu nie upoważnia automatycznie do nieobecności na lekcjach. Unikanie zajęć, brak usprawiedliwienia nieobecności bądź brak zaangażowania może spowodować konsekwencje jak w rozdz. V pkt 3 i 4
 3. Funkcjonowanie w zakresie sportowym.
  1. Szkolenie sportowe w zakresie merytorycznym i organizacyjnym realizowane jest przez Wojewódzki Ośrodka Szkolenia Sportowego Młodzieży w Krakowie,
   oś. Szkolne 18.
  2. Uczniowie - zawodnicy WOSSM realizują na lekcjach program nauczania wychowania fizycznego w ilości 4 godz./tygodniowo wg opracowanego rozkładu materiału dla poszczególnych klas i program szkolenia piłkarskiego wg wytycznych PZPN (14 treningu w tym 2 godz. teorii).
  3. Program szkolenia piłkarskiego dla Ośrodków opracowany jest przez Zespół złożony z przedstawicieli Wydziału Szkolenia i Wydziału Piłkarstwa Młodzieżowego przy udziale trenerów Kadr Narodowych. System szkolenia w Ośrodkach podporządkowany jest potrzebom Kadr narodowych.
  4. Szkolenie sportowe w oddziałach piłkarskich będzie realizowane na następujących obiektach:
   1. obiekty Zespołu Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Tarnowie  ul. Zbylitowska 7:
    • szkolne boisko sportowe,
    • sala gimnastyczna,
    • siłownia,
   1. obiekty Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tarnowie:
    • Pływalnia kryta – Park wodny przy ul. Piłsudskiego 30,
    • Hala Sportowa „Jaskółka” przy ul. Traugutta 3,
    • Stadion lekkoatletyczny przy ul. Traugutta,
   2. Stadion Miejski przy ul. Zbylitowskiej 3.
  1. Program szkolenia piłkarskiego w Ośrodku odbywa się 5 dni w tygodniu z założeniem, że w piątek uczniowie - zawodnicy mogą uczestniczyć w swoich klubach macierzystych – zajęcia w tych dniach obejmują głównie program wf
   i teorii piłki nożnej.
  2. W wyjątkowych przypadkach (terminarz rozgrywek) uczniowie - zawodnicy będą zwalniani na mecze mistrzowskie rozgrywane w środku tygodnia po uzyskaniu zgody trenera koordynatora Ośrodka.
  3. Odpowiedzialność za uczniów zwalnianych ze szkoły i internatu, ponoszą rodzice i kluby, które winni zabezpieczyć wyjazd do klubu i powrót do szkoły – Ośrodka kierując się bezpieczeństwem i możliwością wypełniania obowiązków szkolnych bez zbędnej absencji.
 1. Funkcjonowanie w zakresie socjalnym
  1. Uczniowie – zawodnicy Ośrodka mają zapewnione przez WOSSM odpowiednie warunki szkoleniowe oraz sprzęt sportowy na nw warunkach.
  2. WOSSM zapewnia:
   1. kadrę szkoleniową
   2. obiekty sportowe
   3. sprzęt sportowy
   4. zgrupowania i konsultacje szkoleniowe
   5. zakwaterowanie i wyżywienie w bursie z częściowym dofinansowaniem
   6. opiekę lekarską i rehabilitacyjną
  3. Dofinansowanie do zakwaterowania i wyżywienia uczniów - zawodników w dni nauki i szkolenia sportowego.
  4. Uczeń - zawodnik traci dofinansowanie w przypadku nie przestrzegania regulaminu, niewłaściwej postawy w szkole, bursie, długotrwałej kontuzji wykluczającej szkolenie, nie podejmowania leczenia kontuzji, unikanie zajęć szkoleniowych bez usprawiedliwianie, braku zaangażowania w nauce i zajęciach sportowych.
  5. Uczeń - zawodnik, który traci dofinansowanie pokrywa przez trzy miesiące pełne koszty szkolenia ustalane okresowo przez Związek Piłki Nożnej. Po tym okresie i analizie postawy, uczeń - zawodnik otrzymuje dofinansowanie, lub zostaje skreślony z listy członków Ośrodka i przeniesiony do macierzystej szkoły.
  6. Zawodnik - uczeń Ośrodka otrzymuje podstawowy sprzęt sportowy na czas nauki i szkolenia w Gimnazjum (na cały cykl. trzy-letni) i powinien w nim występować we wszystkich zajęciach szkoleniowych. Odstępstwa od zasady wymagają zgody trenera prowadzącego lub koordynatora.
  7. Zagubiony sprzęt z winy zawodnika - ucznia pokrywany jest przez rodziców
   w proporcji 100 % wartości w pierwszym roku od daty otrzymania, 75 %
   w drugim roku użytkowania, 50 % w trzecim roku użytkowania.
  8.  Zawodnik odchodzący z Ośrodka musi rozliczyć się z pobranego sprzętu, który istnieje na jego indywidualnej kartotece zawodniczej (zwrot sprzętu lub jego proporcjonalny ekwiwalent jak w pkt. 6).
  9. W przypadku wcześniejszego odejścia ze szkoły i Ośrodka zgodnie
   z podpisanym oświadczeniem rodzic wpłaca odpowiednie kwoty za wyszkolenie - zgodnie z przepisami PZPN. Dotyczy to głównie przejścia do innych Ośrodków lub szkół sportowych piłki nożnej i klubów z poza danego województwa. Warunkiem odejścia do innego Ośrodka i zmiany barw klubowych jest zgoda Klubu macierzystego na transfer czasowy lub definitywny przeprowadzony zgodnie z przepisami PZPN.
 2. Funkcjonowanie w zakresie finansowania i kadrowym
  1. Szkoła zobowiązuje się do:
   1. zapewnienia i finansowania realizacji w oddziałach piłkarskich WOSSM zajęć edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego,
   2. zapewnienia realizacji w oddziałach piłkarskich WOSSM oferty edukacyjnej szkoły na poziomie przewidzianym dla każdego ucznia gimnazjum
   3.  nieodpłatnego udostępniania dla oddziałów piłkarskich WOSSM obiektów sportowych, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 1,
   4. pomocy GOSSM w zorganizowaniu miejsc zakwaterowania i wyżywienia dla uczniów oddziałów piłkarskich WOSSM w Bursie Międzyszkolnej w Tarnowie z siedzibą przy ul. Św. Anny.
  2. Małopolski Związek Piłki Nożnej zobowiązuje się do:
   1. zatrudnienia nauczycieli  - trenerów do prowadzenia zajęć szkolenia sportowego w oddziałach piłkarskich WOSSM na kolejny rok szkolny. Decyzję o zatrudnieniu trenerów podejmuje MZPN w uzgodnieniu z Dyrektorem szkoły,
   2. zatrudnienia trenera koordynatora,
   3. zabezpieczenia obiektów sportowych koniecznych do realizacji szkolenia sportowego,
   4. przekazania na rzecz szkoły wymaganego do realizacji zajęć sportowych sprzętu sportowego,
   5. dofinansowania uczniom oddziałów piłkarskich WOSSM do kosztów zakwaterowania i wyżywienia w dni nauki i szkolenia sportowego,
   6. zapewnienia uczniom oddziałów piłkarskich WOSSM sprzętu i ubioru sportowego na zajęcia szkolenia sportowego,
   7. dofinansowania uczniom oddziałów piłkarskich WOSSM: obozów szkoleniowych, opieki medycznej,
   8. zabezpieczenia uczniom oddziałów piłkarskich WOSSM okresowych badań lekarskich,
   9. zapewnienia uczniom oddziałów piłkarskich GOSSM transportu na zajęcia organizowane na pływalni,
   10. sprawowania nadzoru merytorycznego nad procesem szkolenia piłkarskiego uczniów oddziałów piłkarskich WOSSM,
   11. organizacji konsultacji i zgrupowań szkoleniowych,
   12. wyznaczenia osoby z ramienia MZPN do bezpośrednich kontaktów i współpracy pomiędzy Związkiem, a Szkołą.
 3. Uwagi końcowe
  1. Nadzór administracyjny nad oddziałami sportowymi piłki nożnej WOSSM oddział w Tarnowie sprawuje Dyrektor szkoły poprzez powołanego za zgodą Gminy Miasta Tarnowa wicedyrektora szkoły ds. sportu mającego w ww zakresie upoważnienie MZPN,.
  2. Odpowiedzialność za całokształt spraw sportowych związanych z oddziałami piłkarskimi GOSSM ponosi trener koordynator oraz kierownik WOSSM, którzy są zatrudniani  przez Małopolski Związek Piłki Nożnej.
  3. Trener koordynator zobowiązany jest zapewnić oddziałom piłkarskim WOSSM program nauczania w zakresie szkolenia sportowego z piłki nożnej oraz inne materiały szkoleniowe, a także udzielać pomocy merytorycznej nauczycielom – trenerom.
  4. W celu pełnej realizacji programu dydaktycznego, sportowego i wychowawczego WOSSM podlega okresowej kontroli z ramienia Polskiego Związku Piłki Nożnej,
  5. W WOSSM dokonywana jest okresowa ocena zawodników – uczniów ośrodka dwa razy w roku szkolnym tj. na półrocze i na zakończenie roku szkolnego, natomiast bieżąca co najmniej raz w miesiącu. Oceny dokonują wychowawcy klas, trenerzy wiodący i przedstawiają Dyrektorowi szkoły i trenerowi koordynatorowi Ośrodka.
  6. Przy ocenie uwzględniane są: osiągany poziom w nauce, szkoleniu sportowym, postawa i zachowanie w Ośrodku, internacie, na zawodach.
  7. Ogólne wyniki dydaktyczno - sportowe przedstawiane są na Radzie Pedagogicznej i Prezesowi MZPN.
  8. Rodzice - opiekunowie informowani są okresowo ( co najmniej 1 x na kwartał) o dokonaniach swych wychowanków, natomiast w sytuacjach wyjątkowych niezwłocznie po zaistniałych zdarzeniach. W wyniku przeprowadzonych ocen Rada Pedagogiczna i Kierownictwo Ośrodka może wnioskować do organu prowadzącego o przyznanie nagród, stypendium, powołanie do kadry województwa i w innych wynikających z sytuacji sprawach.
CO RODZIC POWINIEN WIEDZIEĆ
W NOWYM ROKU SZKOLNYM
PLAN LEKCJI
SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM
STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW
I PRZYJACIÓŁ SZKOŁY
WYMIANA ZAGRANICZNA
SZKOŁY PARTNERSKIE
SEKCJA PŁYWACKA
UKS Sokół-Mościce

       tarnowski uniwersytet pierwszego wieku logo m gornikobserwatorium

­