(na podstawie Statutu ZSSportowych: stan prawny na dzień 1.09.2016 r)

Uczeń ma prawo:

§ 56

 1. Począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej uczeń ma prawo  zgłoszenia nie przygotowania do zajęć dydaktycznych raz w ciągu okresu, a z języka polskiego i matematyki dwa razy oraz zgłoszenia jeden raz  w okresie  ( dwa razy z matematyki i języka polskiego) braku zadania z tych przedmiotów.
 2. Nieprzygotowanie i brak zadania odnotowuje się w dzienniku lekcyjnym  odpowiednio „np.” lub „bz.”, nie ma to jednak wpływu na ocenę śródroczną i roczną z zastrzeżeniem ust.1.
 3. Uczeń nie ma prawa zgłoszenia nie przygotowania do wcześniej zapowiedzianej klasówki, chyba, że przyczyną jest dłuższa usprawiedliwiona nieobecność na zajęciach dydaktycznych.

§ 57.

 1. Począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej uczeń ma prawo  do skorzystania, z tzw. „ dnia bez oceny niedostatecznej”. Dniem takim będzie 13 każdego miesiąca.
 2. W tym dniu uczeń może być pytany, nie wpisuje się mu jednak oceny niedostatecznej do dziennika.
 3. „Dzień bez oceny niedostatecznej” nie odnosi się do rezultatów wcześniej przeprowadzonej pracy pisemnej. Nie przeprowadza się w tym dniu kartkówek kilkuminutowych obejmujących tematykę 1 do 2 lekcji.

 4. Uczeń ma prawo:
  1. uczestniczyć w prawidłowo organizowanym przez Zespół procesie kształcenia, tj. lekcjach i innych zajęciach służących zdobywaniu wiedzy i rozwijaniu umiejętności,
  2. być poinformowanym o programach nauczania i obowiązujących podstawach programowych,
  3. znać swoje oceny bezpośrednio po ich wystawieniu, a oceny semestralne i roczne na tydzień przed konferencją klasyfikacyjną,
  4. zwrócić się do nauczycieli z prośbą o uzasadnienie wystawionej oceny i uzyskać je,
  5. być poinformowanym na 30 dni przed posiedzeniem Komisji Klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej o proponowanych ocenach  semestralnych i rocznych,
  6. zwrócić się do wychowawcy, innych nauczycieli i Dyrektora szkoły z problemami wychowawczo – dydaktycznymi lub osobistymi, oraz uzyskać od nich wyjaśnienie i pomoc,
  7. należeć do kółek i organizacji działających na terenie Zespołu, oraz poza Zespołem za zgodą wychowawcy i Dyrektora szkoły,
  8. korzystać z obiektów szkolnych za zezwoleniem i opieką   nauczyciela lub innej osoby upoważnionej przez Dyrektora szkoły do sprawowania nadzoru nad uczniami,
  9. być życzliwie traktowanym przez nauczycieli i pracowników Zespołu,
  10. w miarę możliwości Zespołu uzyskać pomoc materialną, jeżeli spełnia warunki przewidziane w Regulaminie i zasadach przyznawania pomocy materialnej. Formami pomocy mogą być:
   1. stypendium socjalne,
   2. stypendium za wyniki w nauce, sporcie, artystyczne (warunkiem otrzymania jest co najmniej dobra ocena z zachowania),
   3. korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej bezpłatnie lub za częściową opłatą,
   4. zasiłek losowy,
   5. pomoc rzeczowa.
    Umotywowany wniosek o przyznanie pomocy materialnej składać mogą  do Dyrektora Zespołu: rodzice (prawni opiekunowie), nauczyciele, Samorząd Uczniowski, Rada Rodziców.
  11. korzystać z wycieczek szkolnych i innych form rozwijających zainteresowania, rozrywki i wypoczynku organizowanego przez Zespół w kraju i poza granicami,
  12. swobodnie wyrażać swoje myśli i poglądy dotyczące życia Zespołu, oraz spraw światopoglądowych i religijnych zachowując szacunek wobec innych, tolerancję,  kulturę bycia i słowa,
  13. będąc sportowcem korzystać z opieki medycznej przewidzianej dla uczniów oddziałów sportowych, brać udział w obozach sportowych  określonych programem szkoleniowym, korzystać z pomocy socjalnej (dofinansowanie do obiadów i dojazdów). Szczegóły  określają odrębne przepisy.
CO RODZIC POWINIEN WIEDZIEĆ
W NOWYM ROKU SZKOLNYM
2017/2018
PLAN LEKCJI
SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM
GIMNAZJALNY OŚRODEK SZKOLENIA
SPORTOWEGO MŁODZIEŻY
W TARNOWIE
WYMIANA ZAGRANICZNA
SZKOŁY PARTNERSKIE
SEKCJA PŁYWACKA
UKS Sokół-Mościce
STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW
I PRZYJACIÓŁ SZKOŁY

 logo zks unia small         tarnowski uniwersytet pierwszego wieku obserwatorium

­