(wyciąg ze Statutu Szkoły Podstawowej nr 20 w Tarnowie)

Uczeń ma prawo:

§ 58

 1. Prawa ucznia wynikają z Konwencji o Prawach Dziecka.
 2. Począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej uczeń ma prawo  zgłoszenia nie przygotowania do zajęć dydaktycznych raz w ciągu okresu, a z języka polskiego i matematyki dwa razy oraz zgłoszenia jeden raz  w okresie  ( dwa razy z matematyki i języka polskiego) braku zadania z tych przedmiotów.
 3. Nieprzygotowanie i brak zadania odnotowuje się w dzienniku lekcyjnym  odpowiednio „np.” lub „bz.”, nie ma to jednak wpływu na ocenę śródroczną i roczną z zastrzeżeniem ust.1.
 4. Uczeń nie ma prawa zgłoszenia nie przygotowania do wcześniej zapowiedzianej klasówki chyba, że przyczyną jest dłuższa usprawiedliwiona nieobecność na zajęciach dydaktycznych.

 

§ 59

 1. Począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej uczeń ma prawo  do skorzystania, z tzw. „ dnia bez oceny niedostatecznej”. Dniem takim będzie 13 każdego miesiąca.
 2. W tym dniu uczeń może być pytany, nie wpisuje się mu jednak oceny niedostatecznej do dziennika.
 3. „Dzień bez oceny niedostatecznej” nie odnosi się do rezultatów wcześniej przeprowadzonej pracy pisemnej. Nie przeprowadza się w tym dniu kartkówek kilkuminutowych obejmujących tematykę 1 do 2 lekcji.
 4. Uczeń ma prawo:
  1. uczestniczyć w prawidłowo organizowanym przez Szkołę procesie kształcenia, tj. lekcjach i innych zajęciach służących zdobywaniu wiedzy i rozwijaniu umiejętności,
  2. być poinformowanym o programach nauczania i obowiązujących podstawach programowych,
  3. kształcenia się oraz wychowania i opieki odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju,
  4. organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
  5. dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do jego możliwości,
  6. korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
  7. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
  8. bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,
  9. korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć szkolnych, pozaszkolnych i pozalekcyjnych,
  10.  życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
  11.  zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych rozwijających ich zainteresowania i uzdolnienia,
  12.  udziału w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych w przypadku trudności w nauce,
  13.  do bezpłatnego transportu i opieki przysługujące uczniom niepełnosprawnym w czasie przewozu do szkoły,
  14.  wpływania na życie Szkoły przez działalność samorządową, proponowanie zmian  i ulepszeń w życiu klasy i Szkoły,
  15.  wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego,
  16.  aktywnego udziału w pracach samorządu uczniowskiego (m.in. czynne i bierne prawo wyborcze),
  17.  składania wniosków i opinii za pośrednictwem Samorządu Uczniowskiego we wszystkich sprawach szkoły, w tym sprawach dotyczących realizacji wymienionych powyżej podstawowych praw uczniów,
  18.  znać swoje oceny bezpośrednio po ich wystawieniu, a oceny semestralne i roczne na tydzień przed konferencją klasyfikacyjną,
  19.  zwrócić się do nauczycieli z prośbą o uzasadnienie wystawionej oceny i uzyskać je,
  20. być poinformowanym na 30 dni przed posiedzeniem Komisji Klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej o proponowanych ocenach  półrocznych i rocznych,
  21. zwrócić się do wychowawcy, innych nauczycieli i Dyrektora szkoły z problemami wychowawczo – dydaktycznymi lub osobistymi, oraz uzyskać od nich wyjaśnienie i pomoc,
  22. należeć do kółek i organizacji działających na terenie Szkoły, oraz poza Szkołą za zgodą wychowawcy i Dyrektora szkoły,
  23. korzystać z obiektów szkolnych za zezwoleniem i opieką   nauczyciela lub innej osoby upoważnionej przez Dyrektora szkoły do sprawowania nadzoru nad uczniami,
  24. być życzliwie traktowanym przez nauczycieli i pracowników Szkoły,
  25. w miarę możliwości Szkoły uzyskać pomoc materialną, jeżeli spełnia warunki przewidziane w Regulaminie i zasadach przyznawania pomocy materialnej. Formami pomocy mogą być:
   1. stypendium socjalne,
   2. stypendium za wyniki w nauce, sporcie, artystyczne (warunkiem otrzymania jest co najmniej dobra ocena z zachowania),
   3. korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej bezpłatnie lub za częściową opłatą,
   4. zasiłek losowy,
   5. pomoc rzeczowa.
    Umotywowany wniosek o przyznanie pomocy materialnej składać mogą  do Dyrektora Szkoły: rodzice (prawni opiekunowie), nauczyciele, Samorząd Uczniowski, Rada Rodziców.
  26. korzystać z wycieczek szkolnych i innych form rozwijających zainteresowania, rozrywki i wypoczynku organizowanego przez Szkoła w kraju i poza granicami,
  27. swobodnie wyrażać swoje myśli i poglądy dotyczące życia Szkoła, oraz spraw światopoglądowych i religijnych zachowując szacunek wobec innych, tolerancję,  kulturę bycia i słowa,
  28. będąc sportowcem korzystać z opieki medycznej przewidzianej dla uczniów oddziałów sportowych, brać udział w obozach sportowych  określonych programem szkoleniowym, korzystać z pomocy socjalnej (dofinansowanie do obiadów i dojazdów). Szczegóły  określają odrębne przepisy.
 5. W przypadku naruszenia swoich praw uczeń może złożyć skargę do:
  1. wychowawcy klasy,
  2. Dyrektora szkoły.
 6. Uczeń lub jego rodzice mogą złożyć skargę w przypadku nieprzestrzegania lub naruszenia praw ucznia, o których mowa w Konwencji o Prawach Dziecka.
 7. Skarga powinna być złożona na piśmie i powinna zawierać uzasadnienie.
 8. Wycofanie skargi powoduje wstrzymanie biegu rozpatrzenia skargi.
 9. Dyrektor szkoły rozpatruje skargę w ciągu 14 dni od daty jej złożenia
CO RODZIC POWINIEN WIEDZIEĆ
W NOWYM ROKU SZKOLNYM
2017/2018
PLAN LEKCJI
SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM
GIMNAZJALNY OŚRODEK SZKOLENIA
SPORTOWEGO MŁODZIEŻY
W TARNOWIE
WYMIANA ZAGRANICZNA
SZKOŁY PARTNERSKIE
SEKCJA PŁYWACKA
UKS Sokół-Mościce
STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW
I PRZYJACIÓŁ SZKOŁY

       tarnowski uniwersytet pierwszego wieku logo m gornikobserwatorium

­