IX. Jako system motywacyjny dla ucznia stosuje się nagrody i kary.

Nagrodę może otrzymać klasa, grupa uczniów lub jeden uczeń. Nagroda jest przyznawana za wyniki w nauce, pracę na rzecz szkoły lub środowiska, wzorową postawę moralną, wybitne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, artystycznych, zawodach sportowych, innych dziedzinach. Z wnioskiem o nagrodę może wystąpić wychowawca, trener, pracownik Zespołu, Samorząd Uczniowski, osoby spoza szkoły.

Nagroda może przybrać następujące formy:

 1. pochwała wychowawcy:
  - indywidualnie,
  - na forum klasy,
  - wobec rodziców,
  - z odnotowaniem w dokumentacji klasy: zeszycie spostrzeżeń, dzienniku lekcyjnym;

 2. pochwała Dyrektora Zespołu:
  - indywidualnie,
  - publicznie na forum Zespołu;

 3. świadectwo z wyróżnieniem, odznaka wzorowego ucznia, srebrna, lub złota tarcza.
  Po ukończeniu klasy III szkoły podstawowej uczniowie wyróżniający się w nauce i zachowaniu otrzymują na wniosek wychowawcy odznakę wzorowego ucznia. Świadectwo z wyróżnieniem ( biało - czerwonym paskiem ) otrzymują uczniowie, którzy uzyskali w wyniku rocznej klasyfikacji średnią ocen przedmiotów obowiązkowych ponad 4,75, wszystkie oceny co najmniej dobre i co najmniej ocenę dobrą z zachowania. Tak wyróżnieni uczniowie klas VI otrzymują srebrną tarczę, a uczniowie klas III gimnazjalnych tarczę złotą;

 4. dyplom uznania;

 5. list pochwalny adresowany do rodziców wyróżnionych absolwentów klas VI i III gimnazjalnych, wręczany podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego;

 6. nagroda książkowa lub rzeczowa;

 7. dofinansowanie do wycieczki szkolnej;

 8. wpis nazwiska prymusa - absolwenta szkoły podstawowej i gimnazjum do Złotej Księgi.

X. Kara jest wynikiem:

 1. nieprzestrzegania regulaminu uczniowskiego, zarządzeń osób lub instytucji uprawnionych do ich wydawania;

 2. naruszania przepisów szkolnych i pozaszkolnych;

 3. rażącego naruszenia norm, zasad współżycia społecznego;

 4. deprawującego, szkodliwego wpływu na rówieśników;

 5. powtarzania wykroczeń.

XI. Kara może przybrać następujące formy:

 1. upomnienie udzielone przez wychowawcę:
  - indywidualnie,
  - na forum klasy,
  - na forum Zespołu,
  - w obecności rodziców ucznia;

 2. nagana udzielona przez Dyrektora Zespołu:
  - indywidualnie,
  - na forum Zespołu,

 3. odsunięcie od treningów, zawodów sportowych, uczestnictwa w wycieczce, wstrzymanie dopłat do świadczeń socjalnych, zawieszenie prawa do reprezentowania szkoły na zewnątrz;

 4. nagana Rady Pedagogicznej z zagrożeniem przeniesienia do innej klasy lub szkoły;

 5. przeniesienie do innej klasy;

 6. wniosek do Kuratora Oświaty o przeniesienie do innej szkoły.

Rada Pedagogiczna podejmuje uchwałę o przeniesienie do innej szkoły w następujących okolicznościach:

 • kiedy uczeń wielokrotnie w rażący sposób uchybia postanowieniom Statutu Zespołu i Regulaminu Szkoły,

 • kiedy będąc uczniem klasy sportowej zaprzestał uprawiania sportu i swoim postępowaniem narusza postanowienia przepisów szkolnych.

XII. Nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i godność osobistą ucznia.
W terminie trzech dni od nałożonej kary przysługuje uczniowi odwołanie do Rady Pedagogicznej, która na najbliższym posiedzeniu podejmuje stosowną decyzję.

Opracował Zarząd Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół Sportowych.
Tarnów, wrzesień 2000.

 

CO RODZIC POWINIEN WIEDZIEĆ
W NOWYM ROKU SZKOLNYM
2017/2018
PLAN LEKCJI
SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM
GIMNAZJALNY OŚRODEK SZKOLENIA
SPORTOWEGO MŁODZIEŻY
W TARNOWIE
WYMIANA ZAGRANICZNA
SZKOŁY PARTNERSKIE
SEKCJA PŁYWACKA
UKS Sokół-Mościce
STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW
I PRZYJACIÓŁ SZKOŁY

 logo zks unia small         tarnowski uniwersytet pierwszego wieku obserwatorium

­