UBEZPIECZENIE UCZNIÓW
w zakresie skutków nieszczęśliwych wypadków (NW)
w Szkole Podstawowej nr 20 w Tarnowie
r. szk. 2018/19

ZAKRES UBEZPIECZENIA

SUMA UBEZPIECZENIA/WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA

Śmierć ubezpieczonego wskutek NNW

11 000 zł

Trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego wskutek NNW

11 000 zł

Oparzenie lub odmrożenie ciała ubezpieczonego

4 000 zł

Koszty leczenia ubezpieczonego na wskutek NNW

2 000 zł

Koszty operacji plastycznych ubezpieczonego wskutek NNW

2 000 zł

Koszty odbudowy stomatologicznej niezbędnej wskutek NNW

2 000 zł
do 200 zł/ząb

Koszty rehabilitacji ubezpieczonego wskutek NNW

2 000 zł

Koszt naprawy lub zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych wskutek NNW

3 000 zł

Uciążliwe leczenie

300 zł

Pobyt w szpitalu ubezpieczonego wskutek NNW
(do 180 dni)

3 000 zł
30 zł/dzień do 14 dni
15 zł/dzień powyżej 14 dni
OIOM – 30 zł/dzień

Wstrząśnienie mózgu

800 zł

Świadczenie z tytułu rekonwalescencji poszpitalnej ubezpieczonego wskutek NNW

3 000 zł
30 zł/dzień

 
Wstrząśnienie mózgu przez wstrząśnienie mózgu dla potrzeb niniejszej umowy ubezpieczenia rozumie się powstały w następstwie nieszczęśliwego wypadku zespól objawów klinicznych, występujący po urazie głowy, charakteryzujący się utratą przytomności z niepamięcią wsteczną, po której następuje wyzdrowienie bez ubytków neurologicznych. Jeżeli w wyniku nieszczęśliwego wypadku ubezpieczonego  dozna wstrząśnienia mózgu i będzie pozostawał w szpitalu ponad 4 doby, wówczas ubezpieczonemu przysługuje świadczenia w wysokości 400zł nie więcej niż dwa świadczenia w okresie ubezpieczenia

Składka – 40 zł/rok    

Opiekun z ramienia InterRisk:
Jan WÓJTOWICZ – 14 627 85 86; 608 772 984

Adres ubezpieczyciela:
TU GENERALI -  Tarnów, ul. Powstańców Warszawy 3

UWAGA!!!
Każdy uczeń może być dodatkowo ubezpieczony od skutków NW na dowolną kwotę, w dowolnej firmie ubezpieczeniowej.

CO RODZIC POWINIEN WIEDZIEĆ
W NOWYM ROKU SZKOLNYM
2017/2018
PLAN LEKCJI
SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM
GIMNAZJALNY OŚRODEK SZKOLENIA
SPORTOWEGO MŁODZIEŻY
W TARNOWIE
WYMIANA ZAGRANICZNA
SZKOŁY PARTNERSKIE
SEKCJA PŁYWACKA
UKS Sokół-Mościce
STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW
I PRZYJACIÓŁ SZKOŁY

       tarnowski uniwersytet pierwszego wieku logo m gornikobserwatorium

­