pierwsze niepodlegle

stolowka

gornik

 

Zarządzenie Nr 2/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 20 z Oddziałami Sportowymi im. Polskich Olimpijczyków  w Tarnowie z dnia 17 stycznia 2018 r.w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji uczniów  do klas I  i pozostałych oddziałów Szkoły Podstawowej nr 20 z Oddziałami Sportowymi w Tarnowie na rok  szkolny 2018/2019

Na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające reformę – Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017, poz. 60)
 2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata 2017/18 i 2018/19 …. (Dz. U. 2017 r  poz. 586 z późn. zmianami)
 3. Uchwały nr XXXVI Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 23.02.2017 r w sprawie kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych dla których Gmina Miasta Tarnowa jest organem prowadzącym
 4. Zarządzenia nr 01/2018 Prezydenta Miasta Tarnowa z dn. 12 stycznia 2018 r w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Miasta Tarnowa jest organem prowadzącym
 5. Statutu Szkoły Podstawowej nr 20 z Oddziałami Sportowymi w Tarnowie

wprowadzam Regulamin  rekrutacji uczniów  do klas I Szkoły Podstawowej nr 20 z Oddziałami Sportowymi w Tarnowiew Tarnowie na rok szkolny 2018/2019 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia

 1. Powołuję Szkolną Komisję rekrutacyjną w składzie:
 2. wicedyr. Andrzej Ogrodnik - przewodniczący,
 3. wicedyr. Małgorzata Dziki - członek
 4. wicedyr. Włodzimierz Pajor - członek
 5. mgr Maria Strejczek - członek,
 6. mgr Anna Wójcik - członek,
 7. mgr Katarzyna Wadas - członek,
 8. Katarzyna Ogrodnik - członek
 9. Zadania Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej zostały szczegółowo określone w Regulaminie rekrutacji stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia
 10. Zarządzenie obowiązuje od dnia 1.02.2018 roku 

Dyrektor szkoły
mgr Andrzej Kot

CO RODZIC POWINIEN WIEDZIEĆ
W NOWYM ROKU SZKOLNYM
2017/2018
PLAN LEKCJI
SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM
GIMNAZJALNY OŚRODEK SZKOLENIA
SPORTOWEGO MŁODZIEŻY
W TARNOWIE
WYMIANA ZAGRANICZNA
SZKOŁY PARTNERSKIE
SEKCJA PŁYWACKA
UKS Sokół-Mościce
STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW
I PRZYJACIÓŁ SZKOŁY

       tarnowski uniwersytet pierwszego wieku logo m gornikobserwatorium

­