Zarządzenie  Nr 2/2019
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 20 z Oddziałami Sportowymi im. Polskich Olimpijczyków  w Tarnowie
z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji uczniów  do
klas I
 i pozostałych oddziałów Szkoły Podstawowej nr 20 z Oddziałami Sportowymi
w Tarnowie na rok  szkolny 2019/2020

 • Na podstawie:
 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające reformę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.)
 • Zarządzenia nr 06/2019 Prezydenta Miasta Tarnowa z dn. 14 stycznia 2019 r w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów  składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli oraz do publicznych szkół podstawowych,  dla których Gmina Miasta Tarnowa jest organem prowadzącym
 • Statutu Szkoły Podstawowej nr 20 z Oddziałami Sportowymi w Tarnowie

wprowadzam Regulamin  rekrutacji uczniów  do klas I Szkoły Podstawowej nr 20 z Oddziałami Sportowymi w Tarnowie na rok szkolny 2019/2020 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia

Powołuję Szkolną Komisję rekrutacyjną w składzie:

 • wicedyr. Andrzej Ogrodnik - przewodniczący,
 • wicedyr. Małgorzata Dziki - członek
 • wicedyr. Włodzimierz Pajor - członek
 • mgr Iwona Wojanrowicz - członek,
 • mgr Iwona Lipińska - członek,
 • mgr Patrycja Ossowska Wieleba - członek,
 • Agnieszka Witos - członek

Zadania Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej zostały szczegółowo określone w Regulaminie rekrutacji stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia Zarządzenie obowiązuje od dnia 1.02.2019 roku                                                 

Dyrektor szkoły
mgr Andrzej Kot

 

CO RODZIC POWINIEN WIEDZIEĆ
W NOWYM ROKU SZKOLNYM
2017/2018
PLAN LEKCJI
SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM
GIMNAZJALNY OŚRODEK SZKOLENIA
SPORTOWEGO MŁODZIEŻY
W TARNOWIE
WYMIANA ZAGRANICZNA
SZKOŁY PARTNERSKIE
SEKCJA PŁYWACKA
UKS Sokół-Mościce
STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW
I PRZYJACIÓŁ SZKOŁY

       tarnowski uniwersytet pierwszego wieku logo m gornikobserwatorium

­