REGULAMIN  REKRUTACJI  UCZNIÓW  DO KLAS I i POZOSTAŁYCH ODDZIAŁÓW
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI w Tarnowie
NA ROK  SZKOLNY 2019/2020
( załącznik  do zarządzenia)
Tarnów,  30 stycznia 2019 r   

Podstawa prawna:

 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające reformę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.),
 • UCHWAŁA Nr XXXVI/359/2017 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Miasta Tarnowa jest organem prowadzącym
 • Zarządzenia nr 06/2019 Prezydenta Miasta Tarnowa z dn. 14 stycznia 2019 r w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów  składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli oraz do publicznych szkół podstawowych,  dla których Gmina Miasta Tarnowa jest organem prowadzącym
 • Statutu Szkoły Podstawowej nr 20 z Oddziałami Sportowymi w Tarnowie

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 do klas I Szkoły Podstawowej nr 20 w Tarnowie oraz pozostałych oddziałów szkoły zostanie przeprowadzona wg poniższych zasad.

KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Do klasy pierwszej w roku szkolnym 2019/2020 przyjmuje się dzieci:

 • wszystkie dzieci z rocznika 2012 ( 7 - latki)
 • dzieci urodzone w 2013 r., które odbyły roczne przygotowanie przedszkolne
 • dzieci urodzone w 2013 r, które nie odbyły przygotowania przedszkolnego a posiadają orzeczenie Poradni Psychologiczno Pedagogicznej o możliwości nauki w klasie I szkoły podstawowej
 • Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej podejmuje Dyrektor szkoły na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 • Dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, a w przypadku gdy dziecko zostało przyjęte do szkoły podstawowej innej niż publiczna szkoła podstawowa, w obwodzie której mieszka, dyrektor szkoły podstawowej, do której zostało przyjęte dziecko, na wniosek rodziców, odracza spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego.
 • Wniosek, o którym mowa w ust. 3, składa się w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć lub już rozpoczęło spełnianie obowiązku szkolnego.
 • Do wniosku, o którym mowa w ust. 3, dołącza się opinię, z której wynika potrzeba odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną

Do Szkoły  przyjmuje się:

 • z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły,
 • na prośbę rodziców ( prawnych opiekunów) – dzieci zamieszkałe poza obwodem Szkoły, jeżeli w odpowiedniej klasie są wolne miejsca,
 • W przypadku uczniów spoza obwodu szkoły, których liczba jest większa niż liczba wolnych miejsc Dyrektor szkoły wszczyna postępowanie rekrutacyjne.
   • postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora szkoły,
   • Dyrektor szkoły wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
   • do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:
 • ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego,
 • podanie do publicznej wiadomości – na tablicy ogłoszeń -  listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w formie listy zawierającej imiona i nazwisko,
 • sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego,
 • wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwisko.
 • W przypadku, gdy liczba wniosków rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie do szkoły dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, dzieci przyjmuje się  z uwzględnieniem następujących kryteriów określonych przez Gminę Miasta Tarnowa:
 • w szkole podstawowej w SP20 obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka      - 10 pkt,
 • dogodne położenie szkoły względem miejsca pracy rodziców ( dzielnica Mościce) – 5 pkt na podstawie oświadczenia rodzica,
 • w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki – 5 pkt na podstawie oświadczenia rodzica.,

Oddziały klasowe w klasach I – III szkoły podstawowej tworzy się biorąc pod uwagę:

 • liczebność oddziałów do 25 uczniów, z zastrzeżeniem, iż szkoła pozostawia rezerwę wolnych miejsc uwzględniając ruch uczniów w ciągu roku szkolnego,
 • inne wskazania,

Rekrutacja uczniów do klasy pierwszej odbywa się według następującego harmonogramu:

 • publikacja oferty szkoły - do 28.02.2019 r
 • składnie pisemnych Zgłoszeń dziecka do szkoły podstawowej ( dzieci obwodowe ) – od 1.03.2019   do 31.08.2019 r do godz. 15;00
 • przyjmowanie na wolne miejsca od rodziców kandydatów Wniosków przyjęciekandydata do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny
  2019 / 2020
  ( dzieci spoza obwodu ) – od 11.03.2019 r   do 12.04.2019 r
 • weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej – do 17.04.2019 do godz. 15:00
 • ogłoszenie list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2019/2020  –  24.04.2019 r.  do godz.12;00
 • potwierdzanie woli podjęcia nauki w danej szkole – od 24.04.2019 r. od godz. 1300 do 26.04.2018 r. do godz. 1500
 • ogłoszenie listy przyjętych uczniów do klasy pierwszej szkoły podstawowej i nieprzyjętych uczniów do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2017/2018 - opublikowanie informacji o liczbie wolnych miejsc – 29.04.2019 r do godz.12:00
 • rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsca – od 7.05.2019 r
 • Rodzic może wnieść do Dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej  w terminie 7 dni od ogłoszenia listy dzieci zakwalifikowanych do poszczególnych klas. Dyrektor rozpatruje odwołania w terminie 7 dni od otrzymania odwołania.

Wymagana dokumentacja:

 • dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 20  -  Karta zgłoszenia dziecka do  klasy pierwszej,
 • dzieci spoza obwodu - Wniosek o przyjęcie dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (oświadczenia),
 • W przypadku podjęcia nauki szkolnej przez ucznia w innym obwodzie lub poza granicami Polski  rodzice/ opiekunowie  prawni / zobowiązani są do powiadomienia szkoły obwodowej  o miejscu realizacji przez dziecko  obowiązku szkolnego.                                                                

WARUNKI NABORU DO POZOSTAŁYCH KLAS SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Nabór do klas II – VIII dokonywane jest w przypadku:

 • Wniosku ucznia zamieszkałego w obwodzie szkoły
 • Wniosku ucznia spoza obwodu pod warunkiem wolnych miejsc w oddziałach klasowych
 • W przypadku naboru do oddziałów sportowych warunkiem koniecznym jest akceptacja trenera prowadzącego zajęcie treningowe w danej klasie, zaliczenie testów sprawności, sprawdzianu zdolności lub prób technicznych określonych przez poszczególne związki sportowe - poniżej.
 • Decyzję w sprawie przyjęcia do szkoły podejmuje Dyrektor szkoły.

WARUNKI NABORU DO KLAS SPORTOWYCH – TESTY SPRAWNOŚCIOWE

 • Nabór do oddziałów  sportowych odbywa się za zgodą rodziców ( prawnych opiekunów), oraz w wyniku pozytywnej opinii trenera danej dyscypliny sportowej, który będzie pełnił tę funkcję w następnym roku szkolnym z daną drużyną lub na podstawie przeprowadzonego testu sprawnościowego.
 • Dla kandydatów do oddziałów sportowych Szkoły Podstawowej nr 20 z Oddziałami Sportowymi w Tarnowie w terminie określanym osobno dla każdego roku, trener odpowiedzialny za daną grupę wiekową, przeprowadza testy sprawności fizycznej do danej dyscypliny sportowej ( w przypadku kandydatów nie biorących udziału w zawodach, turniejach, szkoleniu naborowym).

SZKOŁA PODSTAWOWA

Dla kandydatów do oddziałów sportowych Szkoły Podstawowej o profliu:

 • piłki nożnej 

przeprowadza się :

TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

UWAGI

1.

Próba szybkości

bieg na 30 metrów

Max. 20 punktów

2.

Próba mocy

skok w dal z miejsca

Max. 10 punktów

3.

Technika specjalna

Prowadzenie piłki

Max. 10 punktów

4.

Gra

Gra 4x4

Max. 60 punktów

 • Kandydaci do oddziałów piłkarskich są oceniani pod kątem uzdolnień kierunkowych przez trenera w czasie:
 • gry w  turniejach halowych,
 • gry w turnieju naborowym organizowanym przez szkołę,
 • zawodów międzyszkolnych w roku naborowym.

Dla kandydatów do oddziałów sportowych Szkoły Podstawowej o profilu:

 • pływania 

przeprowadza się :

TEST SPRAWNOŚCI PŁYWACKIEJ

UWAGI – max 50 pkt

1.

Wydechy do wody

 

Max. 2 punkty

2.

Skoki na nogi do wody głębokiej

ze słupka

Max. 3 punkty

3.

Leżenie na grzbiecie

meduza

Max. 3 punkty

4.

Leżenie na piersiach

meduza

Max. 3 punkty

5.

Nurkowanie w głąb – wyłowienie przedmiotu

głeb.1-1,2 m

Max. 3 punkty

6.

Poślizg na piersiach

odcinek 5 m

Max. 3 punkty

7.

Poślizg na grzbiecie

odcinek 5 m

Max. 3 punkty

8.

Praca nóg do kraula na grzbiecie

 

Max. 5 punkty

9.

Praca nóg do kraula na piersiach

 

Max. 5 punkty

10.

Technika pływania kraulem na grzbiecie

 

Max. 10 punkty

11.

Technika pływania kraulem na piersiach

 

Max. 3 punkty

 

SPRAWDZIAN ZDOLNOSCI MOTORYCZNYCH – na lądzie

UWAGI – max 50 pkt

1.

Szybkość

bieg na 50 m

Max. 10 punktów

2.

Zwinność

bieg wahadłowy

Max. 10 punktów

3.

Skoczność

skok w dal z miejsca

Max. 10 punktów

4.

Siła ramion

rzut piłką lekarską

Max. 10 punktów

5.

Gibkość

Skłon w przód

Max. 10 punktów

 • Kandydaci do oddziałów  pływackich są oceniani pod kątem uzdolnień kierunkowych przez trenera w czasie:
 • zawodów międzyszkolnych,
 • zawodów dla amatorów.

Dla kandydatów do oddziałów sportowych klasy Szkoły Podstawowej o profilu:

 • lekkiej atletyki

MIĘDYNARODOWY TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

1.

Bieg

na 50 m

2.

Skok w dal

z miejsca

3.

Bieg przedłużony

na 600, 800 lub 1000 m

4.

Pomiar siły dłoni

dynamometrem

5.

Pomiar siły względnej

Zwis lub podciąganie się na drążku

6.

Bieg wahadłowy

4 x 10 metrów

7.

Siady z leżenia

30 sekund

8.

Skłon tułowia w przód

w staniu

 • Kandydaci do oddziałów LA są oceniani pod kątem uzdolnień kierunkowych przez trenera w czasie:
 • treningów w sekcji LA,
 • zawodów międzyszkolnych,
 • zawodów dla amatorów

NABÓR UCZNIÓW POWRACAJĄCYCH ZZA GRANICY I CUDZOZIEMCÓW

Uczeń przybywający z zagranicy jest przyjmowany do klasy I szkoły podstawowej, której ustalono obwód, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania ucznia - z urzędu,

Uczeń przybywający z zagranicy jest kwalifikowany do odpowiedniej klasy oraz przyjmowany do:

 • klas II-VIII publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania ucznia - z urzędu oraz na podstawie dokumentów;
 • klas II-VIII szkoły podstawowej sportowej lub oddziału sportowego w szkolepodstawowej - na podstawie dokumentów oraz po spełnieniu warunków, o których mowa powyżej, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

Uczeń przybywający z zagranicy jest kwalifikowany do odpowiedniej klasy oraz przyjmowany do:

 1. oddziałów gimnazjalnych, którym ustalono obwód, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ucznia - z urzędu oraz na podstawie dokumentów;
 2. oddziałów gimnazjalnych sportowych - na podstawie dokumentów oraz po spełnieniu warunków, o których mowa powyżej, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

Dyrektor szkoły może zdecydować o przeprowadzeniu odpowiednio:

 • sprawdzianu predyspozycji językowych jeżeli jest to uzasadnione specyfiką kształcenia w szkole a stopień przygotowania do tego kształcenia ucznia przybywającego z zagranicy nie wynika z dokumentów,
 • prób sprawności fizycznej

Dyrektor szkoływyznacza termin sprawdzianu predyspozycji językowych,  oraz prób sprawności fizycznej, o których mowa powyżej, a także wyznacza osoby przeprowadzające ten sprawdzian lub próby sprawności fizycznej.

Jeżeli uczeń przybywający z zagranicy nie może przedłożyć dokumentów, zostaje zakwalifikowany do odpowiedniej klasy oraz przyjęty do szkoły na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

Dla osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, podlegających obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, które nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki, dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę organizuje klasę przygotowawczą lub dodatkową, bezpłatną naukę języka polskiego w formie dodatkowych zajęć lekcyjnych z języka polskiego.

Dodatkowe zajęcia lekcyjne z języka polskiego są prowadzone indywidualnie lub w grupach w wymiarze pozwalającym na opanowanie języka polskiego w stopniu umożliwiającym udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, nie niższym niż dwie godziny lekcyjne tygodniowo.

 

CO RODZIC POWINIEN WIEDZIEĆ
W NOWYM ROKU SZKOLNYM
2017/2018
PLAN LEKCJI
SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM
GIMNAZJALNY OŚRODEK SZKOLENIA
SPORTOWEGO MŁODZIEŻY
W TARNOWIE
WYMIANA ZAGRANICZNA
SZKOŁY PARTNERSKIE
SEKCJA PŁYWACKA
UKS Sokół-Mościce
STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW
I PRZYJACIÓŁ SZKOŁY

       tarnowski uniwersytet pierwszego wieku logo m gornikobserwatorium

­