Projekt "AKADEMIA POLSKIEJ POEZJI - Tarnów 2018" powstał w ramach promowania Polski i kultury polskiej poza granicami kraju, wśród uczniów szkół i środowisk polonijnych. Uczestnikami imprezy będzie młodzież polonijna wraz z opiekunami z Ukrainy, Czech, Rosji ,Węgier i Litwy. Tematem przewodnim będzie polska poezja, bez określania przedziału czasowego. Eliminacje do "Akademii Polskiej Poezji" odbywać sie będą w miastach uczestników. Daje to możliwość szerszej grupie do podejmowania działań, co służy promocji naszej kultury, zdobywania umiejętności językowych. Nagrodą będzie wyjazd do Tarnowa i uczestnictwo w Akademii. Założeniem projektu jest spotkanie integracyjne w Tarnowie uczniów polskiego pochodzenia z krajów sąsiednich, wzmacnianie i podtrzymywanie polskich więzi kulturowych. Młodzież chce podjąć działania służące integracji, a projekt daje możliwość rozmów, wyrażania refleksji nie tylko w sposób werbalny, ale również za pomocą wizualizacji plastycznej czy muzycznej. Wiodącym motywem będzie polska poezja. Służyć ma ona wzmacnianiu i podtrzymywaniu tożsamości, pokazania polskości w różnych aspektach od kultury poprzez realia życia codziennego w naszym kraju. W trakcie projektu uczniowie z innych krajów będą mieli możliwość współuczestniczyć przez kilka dni ze swoimi rówieśnikami w zaplanowanych działaniach co pozwoli na budowanie dialogu miedzy społecznościami, minimalizowanie dystansu dzielącego Polaków, potrzeby wzajemnego poznania sie i zrozumienia. Podczas imprezy młodzi Polacy z różnych krajów maja możliwość doskonalenia umiejętności językowych, poznania miejsc związanych z historią i kultura swoich przodków, co ma dla nich szczególne znaczenie. Projekt przewiduje pobyt w Tarnowie i Krakowie uczestników przez pięć dni. Uczestnicy po przyjeździe oprócz udziału w Akademii zwiedzają muzea, poznają zabytki kultury i architektury naszego kraju. Uczestniczą we wspólnych zajęciach szkolnych, mają możliwość spotkania z rówieśnikami z Polski. Projekt przewiduje udział 60 uczestników (uczniów i opiekunów) spoza Polski, którzy mieszkają w jednym hotelu, razem spędzają czas wolny .Dużą wagę przykładamy do realizacji warsztatów, gdzie poprzez profesjonalne prowadzenie zajęć metodą aktywną przełamane zostaną bariery językowe. Uczestnicy poszerza wiedze o naszym kraju, jego kulturze, historii, obyczajach, życiu codziennym, zrozumieją potrzeba tworzenia wspólnego środowiska kulturowego, które pozwoliłoby na kształtowanie odpowiednich postaw. Podczas warsztatów młodzież pod kierunkiem specjalistów będzie szukać twórczych rozwiązań w zakresie interpretacji polskiej poezji, werbalizowania refleksji, nadawać im kształt plastyczny, muzyczny czy tez teatralno - recytatorski. Efektem warsztatów będą prezentacje w konkursach recytatorskim i plastycznym przygotowanych wcześniej utworów poezji polskiej oraz wspólny taniec POLONEZ wykonywany przez międzynarodowa grupę uczestników w trakcie koncertu finałowego. Uczniowie recytować będą utwory a prace plastyczne zostaną zaprezentowane na zorganizowanej wystawie. Opracowana zostanie również prezentacja multimedialna obrazująca realizacje projektu

Projekt jest kontynuacją i rozwinięciem realizowanego w poprzednich latach Międzynarodowego Konkursu Recytatorskiego organizowanego od 1998 roku. Wpisuje się w działania podejmowane na rzecz Polonii i Polaków za granica. Działania określone Uchwałą Prezydium Senatu RP przewidują wspieranie i organizacje konkursów oraz wymian młodzieży. Przedsięwzięcie, gdzie spotykają się uczniowie ze środowisk polonijnych z ich rówieśnikami w kraju aby wspólnie rozwijać kompetencje związane z poznawaniem literatury polskiej, kultury, historii i języka polskiego, służy integracji i aktywizacji. Nie do wszystkich dociera pomoc programowa, a celem Akademii jest właśnie wsparcie dla mniejszych ośrodków polonijnych. Środowiska te systematycznie widza potrzebę zminimalizowania dystansu dzielącego Polaków zamieszkujących w różnych krajach, dążą do wzajemnego poznania, tworzenia wspólnego środowiska kulturowego, które by sprzyjało wzrastaniu Polaków aktywnych społecznie.

Projekt "Akademia Polskiej Poezji - Tarnów 2018" nie jest całkowicie nowy. Wiąże sie z organizowanym od kilkunastu lat przez nasze Stowarzyszenie Międzynarodowym Konkursem Recytatorskim. Posiada juz swoją tradycje, jest oparty na współpracy tarnowskich uczniów z uczniami polskiego pochodzenia ze szkół i ośrodków z Ukrainy, Czech, Litwy, Węgier, Rosji. Wspólne działania rozpoczęły się

pod koniec lat dziewięćdziesiątych. Zostały wpisane do zadań szkoły sportowej a od 2003 roku również do działań Stowarzyszenia.

Działania te obejmują następującą współpracę:

 1. Samorząd Mniejszości Polskiej na Węgrzech - Szkoła Podstawowa im. Dozsa Gyorgy – od 2003 roku uczestniczy w Konkursie młodzież z Veszprem, Székesfehérvar, coroczna wymiana młodzieży i wspólny udział w festiwalach w Balatonfured i Tarnowie. Równocześnie SAiPSzS jest organizatorem corocznego wyjazdu uczniów i nauczycieli na Dni Przyjaźni Polsko - Węgierskiej, gdzie uczestnicząc w imprezach prezentujemy nasza kulturę i tradycje.
 2. Gimnazjum Polskie im. JP II w Wilnie - od 1997 roku wymiana młodzieży i udział w Międzynarodowym Konkursie Recytatorskim w Tarnowie
 3. Parafia Polska pw. Jana Bosko w Wilnie – od 1997 roku, j.w, wyjazdy uczniów z Tarnowa na wycieczki do Wilna i okolic
 4. Szkoły Polskie w Daugawpilsie i Rezekne – od 1998 r. udział w Międzynarodowym Konkursie Recytatorskim, pobyt n-li w ramach Tygodnia Kultury Polskiej w Daugawpilsie
 5. środowiska polonijne ze Strzelczysk, Myslatycz, Brodów, Korsowa, Romanowa ( Ukraina) – od 1996 r. pomoc charytatywna, coroczne wyjazdy na Ukrainę z darami i zwiedzanie zachodniej części tego kraju, udział w Międzynarodowym Konkursie Recytatorskim. Akcja charytatywna przeprowadzana jest systematycznie co roku. Przybiera różnoraką formę, od finansowej poprzez materiały budowlane, art. papiernicze, zabawki i żywność, która jest zawożona corocznie w ramach wycieczki przez uczniów szkoły. W Tarnowie gościła w 2007 roku również grupa uczniów z Brodów, którzy przez cały tydzień codziennie uczęszczali na zajęcia do tutejszej szkoły. Ta forma integracji sprawdziła sie, pozostawiając wiele wrażeń nie tylko uczniom z Ukrainy, lecz również u młodzieży tarnowskiej.
 6. środowisko polonijne w Żytomierzu – pierwsza reprezentacja zagraniczna, która w 1996 roku uczestniczyła w Konkursie – obecnie systematyczna współpraca ze Związkiem Polaków Obwodu Żytomierskiego i miasta Żytomierz
 7. Kamieniec Podolski ( Ukraina) - wyjazdy na Ukrainę, zwiedzanie zachodniej cześci tego kraju, udział w Międzynarodowym Konkursie Recytatorskim,
 8. Stowarzyszenie Polaków Białocerkiewszczyzny w Białej Cerkwi i Szkoła Ogólnokształcąca nr 1 w Białej Cerkwi( Ukraina) – udział w Konkursie, wymiana kulturalna w ciągu roku szkolnego,
 9. Szkoła Podstawowa z polskim językiem nauczania w Hnojniku ( Czechy) – od 2006 roku coroczna wymiana młodzieży, udział we wspólnych imprezach uczniów obu szkół, wymiana rad pedagogicznych, udział w Międzynarodowym Konkursie Recytatorskim,

W br pragniemy nawiązać współpracę z Kotłaskim Miejsko Kulturalno-Oświatowym Ruchem Społecznym "Polonia Kotłaska".. W tym mieście w czasie wojny zginęło wielu mieszkańców Tarnowa. Mając takie grono przyjaciół, jest rzeczą naturalną, iż chcemy sie razem spotkać, porozmawiać, zaproponować uczniom wspólne spędzenie czasu w sposób twórczy, aktywny, realizujący ambitne cele wychowawcze. Współpraca ta odbywa się i rozwija, bo jest głębokie zainteresowanie naszego środowiska i partnerów zagranicznych tą forma wymiany. Po powstaniu Stowarzyszenia w 2003 roku na mocy porozumienia ze szkołą sportową i Radą Rodziców objęło patronat nad współpracą zagraniczną, szczególnie z ośrodkami polskimi. Taka forma współpracy zyskuje ogromna popularność. Nasza młodzież oraz ich rówieśnicy z zaprzyjaźnionych szkół wciąż zgłaszają nowe pomysły. Tak zorganizowaliśmy koncerty artystyczne, Międzynarodowy Festiwal Artystyczny w ramach Funduszu Wyszehradzkiego, itp. W tę atmosferę wpisuje sie Akademia, która łączy w sobie doświadczenie dotychczasowych imprez międzynarodowych. Pomoc Senatu RP we wcześniejszych imprezach (konkursach recytatorskich) daje dodatkowy bodziec i potwierdzenie dla sensowności i pozytywnych efektów tych działań. W ub roku nastąpiła przerwa w realizacji tych projektów, głównie z powodu braku wystarczających środków finansowych. Zdajemy sobie jednak sprawę, ze jest głęboka potrzeba kontynuacji tych działań. Świadczą o tym oczekiwania naszych partnerów z ww środowisk polonijnych, ich telefony, maile, listy. Budowanie więzi miedzy społecznościami polonijnymi jest konieczne i jak zauważamy bardzo potrzebne. Zarówno nam Polakom mieszkającym w kraju jak i tym, którzy chcą kultywować tradycje patriotyczne poza granicami ojczyzny.

Nie możemy zawieść ich oczekiwań.

WSPÓŁORGANIZATORZY I SPONSORZY:

 1. Gmina Miasta Tarnowa,
 2. Grupa AZOTY SA,
 3. Hotel CRISTAL PARK,
 4. Firma Reklamowa IMPREX
 5. Centrum Sztuki Mościce
 6. Rada Rodziców przySP nr 20 w Tarnowie w Tarnowie

Materiały do pobrania:

 

CO RODZIC POWINIEN WIEDZIEĆ
W NOWYM ROKU SZKOLNYM
2017/2018
PLAN LEKCJI
SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM
GIMNAZJALNY OŚRODEK SZKOLENIA
SPORTOWEGO MŁODZIEŻY
W TARNOWIE
WYMIANA ZAGRANICZNA
SZKOŁY PARTNERSKIE
SEKCJA PŁYWACKA
UKS Sokół-Mościce
STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW
I PRZYJACIÓŁ SZKOŁY

       tarnowski uniwersytet pierwszego wieku logo m gornikobserwatorium

­